1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ӨӨРЕДИГЛИГ ЧҮҮЛДЕР ХӨЙ

Чамдыкта хостуг үелеривисти ажык чок чүүлдерже эрттиргилей бээр болгай бис. Интернетче кирип, таарыштыр олуруп алгаш, «Вконтакте» социал четкиде эштеривис-биле херек чок чүүлдер дугайында бижижип, «Инстаграмда» хөй-ле чуруктар сонуургап олургулаар бис. Эштери-биле үргүлчү харылзажыры ажыктыг болбайн аан, ынчалза-даа чамдык үелерни кижи бодунуң угаан-медерелин сайзырадырынга чарыгдаары база бир кол чүүл. Ынчангаш хостуг үеңерде силерниң кичээнгейиңерни хаара тудуптар хире ажыктыг, солун сайтыларны белеткедивис. Бо 5 сайтыдан студентилер болгаш аныяктар дыка хөй өөредиглиг болгаш ажыктыг чүүлдерни билип ап болур.
«Интернет-школа НИУ ВШЭ”. www.fap.hse.ru: Cоциал экономика талазы-биле өөредиглиг курстар, математика, төөгү, орус дыл болгаш англи дылды репетитор чокка боду өөрениринге дузалыг. Бо сайт өөреникчилерге, абитуриентилерге, студентилерге база аныяк специалистерге ажыктыг.
Билиглер сайтызы. http:znaniya-sila.narod.ru: Билиг талазы-биле эң-не улуг, билдингир сайтыларның бирээзи. Ында уруглар садтарындан эгелээш дээди өөредилге черлериниң студентилеринге чедир массалыг хөй тайылбырларны, медээлерни киирген. Кайы хоо­райда кандыг өөредилге чери барын, ында кандыг мергежилдерге өөредип турарын билип ап болур.
Бо хүнгү психология. www.psychologytoday.ru: Аныяк кижиниң амыдыралынга кандыг-даа айтырыглар тургустунуп кээр. Келир үеде кандыг кижи-биле өг-бүле тударыл, өг-бүледе ынакшылды быжыглап камгалаары, ажы-төл-биле канчаар чугаалажырыл, сагыш-сеткилди  чүнүң-биле өөртүрүл, берге байдалдан уштунары дээш оон-даа хөй психологтуг айтырыгларга ха­рыы­ны тып, бижикчилерниң амыдыралындан болуушкуннарны номчуп болур.
Кижи бүрүзүнге онлайн-тестилер. www.testland.ru: Тестилер кижиниң медерелин сайзырадырынга, кругозорун байлак болдурарынга эң-не ажыктыг. Бо сайтыдан кандыг-даа темага тести­лерни кылып, кижи бодунуң билиин хы­нап алыр аргалыг. Ында өөредилге эртемнеринден аңгыда бойдус, анато­мия, философия, спорт, экономика дээш оон-даа хөй аңгы-аңгы темалар ки­рип турар.
Амгы үениң интерьери www.remontlop.com: Үе-шагның аайы-биле бажың-балгаттың, ажылдаар черлер­ниң өрээлдериниң интерьерлери база өскерлип турар. Өрээлдиң эт-севин чараш болгаш эптиг кылдыр салырда, дизайнерлер чалаар болгай бис. Ындыг чүүлдерже артык чарыгдалдар кылбазы-биле кижи боду интернет четкизинде ажыктыг сайтылар таварыштыр өөренип ап болур. 
САЙСУУ ХЕРТЕК 
белеткээн.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.