1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Фев 02, 2017 - 12:50
Россия Федерация­зы­ның Президенти­зи В. Путин күрүне шаң­налдарын тыпсыр  дугайында чарлыкка ат салган. Ук Чарлыкты интернетт...
пятница, Янв 20, 2017 - 12:56
БИЖИКЧИЛЕР-БИЛЕ УЖУРАШКАН Парлалга хүнүн таварыштыр Бай-Тайга кожууннуң баштыңы — Төлээлекчилер хуралының даргазы Сергей Салчак база кожу...
среда, Янв 18, 2017 - 14:12
Журналистер-биле ужурашкан Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аныяк журналистер-биле ужурашкан. Ук ужуражыл­гага аныяк журналистер боттарының...

Культура болгаш уран чүүл

понедельник, Фев 13, 2017 - 10:44
Февраль 8-те Республиканың уругларның Р.Д. Кенденбиль аттыг уран чүүл школазының концерт залынга «Генерал Халиловтуң орук айтыр сыл­дызы...
вторник, Фев 07, 2017 - 11:56
Эрткен субботада Кызылда уругларның ойнаарактар театрын­га республиканың журналистериниң «Агальматолитовое перо – 2016» деп к...
четверг, Фев 02, 2017 - 13:11
Бистиң ак-көк Тыва чуртувустуң культуразы, езу-чаңчылдары, тыва дылы, каас-чараш болгаш арыг агаарлыг бойдузу-биле чергелештир бүгү делегейге дыңна...

Экономика

четверг, Фев 16, 2017 - 13:24
Чылдың-на хөмүр-даш садарынга, изиг, соок суг, чырык хандырылгазын төлээринге өг-бүлелерден эвээш эвес чарыгдал үнүп турарын билир бис. Ол талазы-б...
четверг, Фев 02, 2017 - 13:02
Эрткен неделяда Кызыл­дың экономика болгаш эрге-хоойлу техникумунга «Күш-­ажыл рыногунуң орту­мак звенонуң бедик мергежилдиг кадр...
четверг, Янв 26, 2017 - 11:37
Найысылал Кызылдың болгаш чоогунда Сукпак суурнуң чурттакчылары чылдың-на өзүп-көвүдеп, чуртталга бажыңнары, садыг-саймаа болгаш чуртталга-коммунал...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Фев 16, 2017 - 12:06
Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле тус чер чагыргалары “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелинге...
понедельник, Фев 13, 2017 - 10:51
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агый кооперативтерин күрүнеден деткиириниң талазы-биле програм­маның күүселдезин уламчы...
вторник, Фев 07, 2017 - 11:45
Эрткен чылын көдээде чурттап чоруур аныяк өг-бүлелерни деткиир сорулгалыг эгелээн «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилел...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Фев 16, 2017 - 13:29
Тываның күрүне университе­диниң филология факультединче 2009 чылда өөренип кирген бис. Бистиң бөлүүвүстүң удуртурукчузунга дуржулгалыг башкы Кл...
четверг, Фев 16, 2017 - 12:12
Кызылдың солагай талакы дачаларында уруг­лар сады ажыттынган деп медээни республиканың чурттакчылары улуг өөрүшкү-биле хүлээп алган. ...
вторник, Фев 14, 2017 - 17:08
Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң 1 дугаар школазынга Тожу болгаш Каа-Хем кожууннарының өөреникчилериниң аразынга “Орус дылды эки билирлер...

Кадык камгалалында

четверг, Фев 16, 2017 - 13:10
«Шын» солуннуң редактору Александр Шоюн: — Солунувустуң док­таамал чагыдыкчызы республика эмнелгезиниң кезер эмчи салбырында...
понедельник, Фев 06, 2017 - 12:04
Туберкулез – халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамааржыр. Аарыгның өөскүдүкчүзү микробтар колдуунда өкпе туберкулезунуң ажык хевиринден аа...
вторник, Янв 31, 2017 - 10:28
Тывада алкоголизмден болгаш наркоманиядан аараан кижилерниң саны кудулап турар. Республиканың наркология диспансериниң даңзы­зынга 2015 чылда а...

Социал адырда

понедельник, Янв 30, 2017 - 15:54
Сөөлгү 20 чылдың дургузунда бир дугаар Тывага ажыл чок чоруктуң өзүлдезин элээн бадырган – бир чыл дургузунда ажыл чок хамаатылар санын 3 муң...
четверг, Янв 26, 2017 - 11:16
2017 чылды дүнеки салюттар-биле аажок солун кылдыр уткуп алгаш, январь 1-ниң хүнүнде Начын Кара-Сал кежээкиниң 5 шак үезинде кырган-авазын үдеп чед...
понедельник, Дек 26, 2016 - 10:34
1991 чылда Кызыл хоорайывыс­ка «Өг-бүле» деп хөй-ниити дузалал ассоциациязы тургустунган. Амыдыралы берге байдалда аныяк өг-бүлелер...

Эрге-хоойлу

пятница, Янв 20, 2017 - 14:03
РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге комитеди ийи хуу сайгарлыкчыга хамаарыштыр истелге ажылдарын дооскан. 48 харлыг болгаш 32 харл...
понедельник, Янв 16, 2017 - 14:46
Күш-ажыл төлевириниң айтырыг­ларын башкарып турар нормативтиг эрге-хоойлу актыларын сумулар чагыргаларында, кожууннуң албан черлеринде болгаш о...
четверг, Янв 12, 2017 - 15:26
Квартиралар, бажыңнар болгаш участоктар бүрүткедиринге өскерилгелер. Шимчевес өнчү-хөреңгини бүрүтке­дириниң болгаш учетка алырының система...

Аныяктар делегейи

вторник, Фев 21, 2017 - 11:00
Февраль 3-те “Найысылал” арт төвүнге «Чылдың студентизи – 2017» деп хоо­рай чергелиг мөөрей эрт­кен. Аңаа...
четверг, Фев 16, 2017 - 12:22
Виктор Көк-оол аттыг Национал театрның оюн-көргүзүүнде, шиилеринде орлан-шоваа, ырлаар, сам­наар, арын-шырайы, дурт-сыны онзагай, шевергин көст...
четверг, Фев 16, 2017 - 12:17
Делегейниң чурттарында аныяктар Ынакшааннар хүнүн, биргээр чугаалаарга, ыдыктыг Валентин хүнүн чылдың аңгы-аңгы үелеринде демдеглеп турар. Ыдыктыг...

Спорт

четверг, Фев 16, 2017 - 13:39
Тывага болгаш Ба­рыын-Хемчик кожуунга мячилиг хоккейни сайзырадып, ооң та­ваан салганнарның бирээзи, Тыва АССР-ниң он дөрт дакпыр, Тыва Рес...
четверг, Фев 16, 2017 - 12:00
Чүгле Россияда эвес, а харын бүгү делегейде эң хөй кижи киржикчилиг «Россияның хаак оруу» хаак маргылдаа­зы эрткен субботада чуртту...
понедельник, Фев 06, 2017 - 11:49
Аңгы-аңгы спортчу­ маргылдааларга эки көр­гүзүглерни чедип алган элээ­ди спортчулар-биле ужуражылга регион неделязынга дүүштүр Кызылга...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...