1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тиилелгеге уткуштур

вторник, май 24, 2016 - 09:22
Ада-чурттуң Улуг дайынынга совет улустуң Тиилелгезиниң 71 чыл оюнуң бүдүүзүнде Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек сумузунга база улуг байырлал болган. Ол д...
вторник, Ноя 17, 2015 - 10:48
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чыл оюн май айда демдегледивис. Юбилейлиг чылдың сөөлгү айларында ол чылдарның күш-ажылчы ишчилериниң болгаш...
четверг, май 21, 2015 - 16:08
Ада-чурттуң Улуг дайынынга Улуг Тиилелгениң 70 чылында немец фашизм-биле демиселге боттарының төлептиг үлүүн киирген кижилерниң ат-сывын сактып, оларн...

Политика

вторник, май 24, 2016 - 09:27
Чадаана хоорайга «Тыва Республиканың көдээде өг-бүлелеринде дузалал ажыл-агыйының сайзыралы» деп темага Республиканың иелериниң ийиги улуг...
понедельник, май 16, 2016 - 15:08
Аныяк депутаттарның I съездизи Май 11-де Кызылга Тыва Республиканың Аныяк депутат­тарының съездизи болуп эрткен. Ол ийи кезекке чардынган. Бир ду...
среда, май 04, 2016 - 10:01
Маадырлар — бистиң аравыста Апрель 26-да Чернобыльдың атомнуг электростанциязынга (АЭС) авария болганындан бээр 30 чыл эрткен. Ол атомнуг энерг...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, май 24, 2016 - 09:29
Май 11-де Кызылдың Дээди Хуралынга эрткен айның 22-27 хүннеринде Тюмень облазынга болуп эрткен Бүгү-россияның аныяктарының юбилейлиг XV Дельфий оюннар...
вторник, май 24, 2016 - 09:28
«Декей-оо» фестивалы Тыва чоннуң национал утка-шынарлыг, езу-чаңчылдарлыг, им-демдектиг массалыг танцызын тургузар сорулга-биле Тываның...
понедельник, май 16, 2016 - 15:07
95 чыл бурунгаар Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан келген 300 ажыг араттар, нояннар калбак-делгем Көк-Булуң, Кара-Булуң, Суг-Бажының девискээри болур С...

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

четверг, Апр 14, 2016 - 14:54
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Эрткен чылдың төнчүзүнде республика найысылалынга болуп эрткен «Чаңгыс суур – чаңгыс б...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:06
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» «Чаңгыс суур – чаңгыс бү­дүрүлге» деп губернатор төле­вилели тыва чонну...
четверг, Фев 04, 2016 - 11:21
«Чаңгыс суур — чаңгыс бүдүрүлге» төлевилел Баштайгы базымын 2013 чыл­да эгелээн «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге...

Экономика

понедельник, май 16, 2016 - 14:38
Орук ажыл-агыйында Красноярск крайның Ус хемниң болгаш Арадан суурнуң девискээринде М-54 федералдыг автооруктуң 642 – 664 километр участогунуң...
среда, май 04, 2016 - 10:07
Тайга-сындан ыяш кезип алыры база шыңгыы негелделиг, хуусаалыг чүве-дир. Ынчангаш ыяш кезип алырының корум-чурумунуң дугайында номчукчуларга тайылбырл...
вторник, Апр 12, 2016 - 09:11
Эрткен күстен тура Кызыл-Ак-Довурак оруу-биле аргыжып чоруп  турар чон Сукпак суурнуң дужунда база бир  тудуг  немежип орарын  эск...

Көдээ ажыл-агыйда

среда, май 04, 2016 - 10:10
Чеди-Хөл кожууннуң Чал-Кежигде Хеймер-оол Хаява­евич Кыргыстың удуртканы «Үш ыдык» тараачын-фермер ажыл-агый 2010 чылда тургустунган....
среда, май 04, 2016 - 10:08
Дажы-Намчал Чыртай-оол­ович Ооржакты бистиң республикада билбес, танывас кижи чок. Ол – Социалистиг Күш- ажылдың Маадыры, ийи Ленин орденниң...
среда, май 04, 2016 - 10:05
«Төгерик стол» Апрель 21-де Тываның На­цио­нал музейиниң хурал­даар залынга «Тывага черлик үнүштерни белеткеп болгаш бо...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, май 24, 2016 - 09:25
Май 11-де Тываның гума­нитарлыг болгаш тускай со­циал-­экономиктиг шинчилелдер институдунуң (ТГТШИ-ниң) хуралдаар залынга баштайгы тыва эр...
понедельник, май 16, 2016 - 14:40
Тээлиниң № 1 школазының юбилейинге Угу-дөзү уран шевер талантылыг, Улус чону ажыл-ишчи алдар-аттыг Барыксанчыг Тээли суурда школавыс Байырлалы...
понедельник, май 16, 2016 - 14:39
Тыва эртемниң сылдызы Май 12 – Тываның эң билдингир эртемденнериниң бирээзи Светлана Монгушевна Орус-оолдуң тѳрүттүнген хүнү. Ооң ат-алдарын, а...

Кадык камгалалында

вторник, Мар 29, 2016 - 15:20
Март 24 — Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнү Туберкулез халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамаар­жыр. Ооң өөскүдүкчүзүн 1882...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:11
Бистиң республикавыс­та эмчи дузазын кижи бүрүзүнге чедимчелиг хандырары-биле организастыг байдалды тургузуп, медицина хандырылгазының шынарын, са...
пятница, Мар 04, 2016 - 12:18
Буянныг иштиң кижилери 2016 чылдың юбиляр эмчизи Нина Александровна Ондар-биле чоокта чаа ужуражып, амыр-мендизин солчур аас-кежиктиг болдум. Ол эмчи...

Социал адырда

понедельник, май 16, 2016 - 15:06
Ыдык айда буян кылып, бурунгаар сайзыраар ДӨҢЧӨД ХУРАЛЫН ХУ­РААР АЗЫ САКА ДАВАА байырлалын (Будда Шакьямуни Бурганның төрүттүнген, Чырык Угаан ба...
среда, Апр 27, 2016 - 10:28
Кызылдың мэриязының административ-техниктиг хайгаарал эргелелинде хонуктап азы шактап хөлезилээр 130 хире квартиралар “кара даңзыда” кирге...
вторник, Апр 26, 2016 - 15:12
Езулуг эр кижиниң сеткил-сагы­жының байлаа ооң өнчү-хөреңгизиниң хөйүнде эвес, а өг-бүлези, аймак чону болгаш ада-чуртунуң мурнунга улуг харыысалг...

Эрге-хоойлу

среда, май 04, 2016 - 10:03
2016 чылдың январь 8-те 03.00-04.00 шак аразында на­йысылалга Кочетов кудумчузунда бир бажыңның 25 дугаар квартиразынга бөлүк аныяктарның ара­...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:50
Апрель 8 – Шериг комиссариаттарының ажылдакчыларының хүнү Төрээн чуртун камгалаар мер­гежил – эң хүндүткелдиг мергежил дээрзи маргыш...
вторник, Апр 12, 2016 - 09:10
Апрель 6 — Истелге органнарының ажылдакчыларының хүнү РФ-тиң Тыва Республикада ИХЯ-ның муниципалдар аразының Кызылский аттыг килдизиниң истелге...

Аныяктар болгаш амгы үе

понедельник, май 16, 2016 - 14:19
Репортаж Найысылалдың Арат шөлү. Хоорайның күш-ажылчы коллективтериниң байырлыг чыскаалы төнген. Арат шөлүнге эртер кандыг-даа байырлалда концерт-көр...
среда, май 04, 2016 - 09:56
Апрель  21-де Кызыл хоорайда “Туваавтотранс” өөредилге комбинадының баазазынга орук шимчээшкининиң аныяк инспекторларының аразынга...
понедельник, Фев 29, 2016 - 12:01
Республиканың кадеттерниң школа-интернады тургустунганындан бээр 15 чыл болуп турар. Ол үениң дургузунда школа-интернатты 300 хире оолдар дооскан....

Спорт

вторник, май 24, 2016 - 09:24
Май айның 20-22 хүннеринде бистиң рес­публиканың найысылалынга хол бөмбүүнге делегей чергелиг маргылдаа болуп эртер. Ук маргылдаага киржир бадытка...
понедельник, май 16, 2016 - 14:43
Репортаж Майның 9. Улуг Тиилелгениң 71 чылынга тураскааткан хүреш маргылдаазы. Найысылалдың «Хүреш» стадиону.  Маргылдааже байырлалд...
понедельник, май 16, 2016 - 14:42
Хостуг хүрешке «Азия төвү» шаңнал дээш чыл бүрүде эртип турар Бүгү-россияның маргылдаазының эң-не бир дугаары 38 чыл бурунгаар эрткен. Ынч...

«Шынның» аалчызы

понедельник, май 16, 2016 - 14:28
Алдын-Херел Алдаевич КУУЛАР Көрей дайынының киржикчизи, күш-ажылдың хоочуну. Ол бо чажыт байдалга эрткен дайынның тыва омак-сөөктүг киржикчилериниң ар...
четверг, Апр 21, 2016 - 09:21
Тыва — чоннар найыралының чурту Бойдустуң күчүзү сиңниккен делгемнерлиг, ховар дээн тус­кай культуралыг чоннуң девис­кээри — Тыва...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:52
Тыва — чоннар найыралының чурту Тываның күдээзи, Американың оглу, езулуг тыва патриот Шон Патрик Куирк­ти азы бөдүүнү-биле Кушкаш-оолду бил...