1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

четверг, Окт 20, 2016 - 11:00
Республиканың ырак-узак кожууннарының бирээзи Өвүр кожуунда «Шын» солунну кайы-хире номчуп турар эвес дээш, сонуургап четтим. Баштай-ла Ха...
вторник, Окт 18, 2016 - 11:10
Россия Федерациязының Президентизиниң 2016 чылдың октябрь 13-те №544 Чарлыы-биле Россия Федерациязының национал гвардиязының Сибирь округунуң шериглер...
вторник, Окт 18, 2016 - 09:30
Тываның улустуң чогаалчызы, төөгү эртемнериниң доктору, этнограф, РСФСР-ниң база тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы, “делегейниң д...

Культура болгаш уран чүүл

понедельник, Окт 10, 2016 - 11:10
Тыва радио 1936 чылдың август 29-та, Тыва Арат Республика үезинде, эфирже эң баштай үнген. Ынчан Кызыл хоорайга 35 радиоларны бажыңнарга киирген болга...
понедельник, Окт 10, 2016 - 11:00
КТРК «Тыва» ышкаш компанияның юбилейи элээн харыысалгалыг херек. Аңаа шагда-ла белеткенип эгелээн-даа болзувусса, дөмей-ле девиденчиг-дир....
среда, Сен 07, 2016 - 17:31
          Тываның Моол күрүне-биле кызыгаарлажып чыдар Мөңгүн-Тайга кожууннуң ыраккы булуңу Мөген-Бүрен сумузу тургуст...

Экономика

четверг, Окт 13, 2016 - 10:20
Соок хүннер дүжүп, одалга сезону эгелээни-биле холбаштыр одаар ыяш, хөмүр-даш айтырыы чайгаар тургустунуп келир. ”Чайын – шанааң, кыжын...
четверг, Окт 06, 2016 - 10:30
Кышкы үеде малга четчир хемчээлдиг сигенни белеткеп алыр талазы-биле республика планныг онаалдазын 103,5 хуу күүседип азы 165,6 муң тонна сигенни беле...
вторник, Сен 27, 2016 - 11:50
Тывада «социал картофель» деп акцияны каш чыл улай чорудуп турар. Мурнунда чылдарда хөй ажы-төлдүг болгаш социал байдалы берге өг-бүлелерг...

Көдээ ажыл-агыйда

понедельник, Окт 10, 2016 - 10:40
ТР-ниң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Дмитрий Долгополов биле «Шын» солуннуң корреспондентизи ужуражып чугаалашкан...
понедельник, Окт 10, 2016 - 10:30
Дүүн, октябрь 7-де, Тываның Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң чанынга Тыва арат республиканың тургустунганындан бээр 95 чылынга болгаш Тываның...
четверг, Окт 06, 2016 - 10:30
Айдыс малчын ада-иезинге 9 классты дооскаш-ла дузалажып эгелээн. Ооң ачазы Арбай-оол Доржуевич Ондар арат ажыл-агыйынче шилчээш, бодунуң хуу малын...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Окт 20, 2016 - 10:30
Ийи-Талды республиканың чөөн болгаш барыын кожууннарын харылзаштырып турар улуг оруктуң шуут чанында суур деп болур. Ооң чаны-биле караңнадыр халдып...
вторник, Окт 04, 2016 - 11:30
Чаа өөредилге чылында «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернады» деп өөредилге чери ажыттынган. ТР-ниң Баштыңы Шолбан Ка...
вторник, Сен 27, 2016 - 11:40
Чаа өөредилге чылыэгелээни-биле бо чылдың январь айда Республиканың немелде өөредилге төвүнүң тургусканы «Бажың – Школа – Бажың...

Кадык камгалалында

четверг, Окт 20, 2016 - 11:40
Мен улуг дуржулгалыг индий гомеопат эмчи Шаши Кант Тивариниң «Гомеопатия-биле чаштарны эмнээри» деп номундан үзүндүлерни база бодумнуң пра...
четверг, Окт 13, 2016 - 11:00
Бистиң республикавыс мал, чер ажыл-агыйлыг болганда, чоннуң мал-маганы сөөлгү чылдарда өзүп көвүдеп турары өөрүнчүг болбас аргажок. Ындыг-даа болза ча...
четверг, Сен 15, 2016 - 16:00
Сөөлгү чылдарда делегейде элээди-даа, улуг-даа кижилерниң бодунуң амы-тынынга четтинер чоруу көвүдеп турар. Республикага бо чайын болган ийи тавары...

Социал адырда

вторник, Сен 27, 2016 - 11:30
Эрткен чылдан тура коммунал ачы-дузалар дээш төлевир саазыннарынга база бир квитанция немежип келген. Ол дээрге хөй каът бажыңның капитал септелгез...
вторник, Авг 09, 2016 - 13:07
Өскүстерни  бажыңнар-биле  хандырар  деп  программа  езугаар  бо  чылдың  май  айда  Сергек...
вторник, Июн 28, 2016 - 09:38
«Шынның сылдызы» мөөрейге Чидиг айтырыг Сөөлгү үеде республикада машина-техниканың санының көвүдээни-биле орук шим­чээшкини нарыыдаа...

Эрге-хоойлу

среда, Авг 10, 2016 - 09:10
Тожу кожууннуң прокуратуразы назы четпестерниң эрге-ажыктарының камгалалалында хажыдыышкыннарны илереткен.       РФ-тиң  Кү...
вторник, Авг 02, 2016 - 17:24
                                         ...
понедельник, Фев 29, 2016 - 12:05
Февральдың 23-те Кызылдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурт камга­лакчызының хүнүнге тураскаат­кан митинг хүндүскүнүң 1 шак 30 минута турда эгелээн. А...

Аныяктар болгаш амгы үе

четверг, Сен 29, 2016 - 11:10
Наш корреспондент Ольга Тинмей вновь в числе победителей XII-го Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов – XXI век...
четверг, Авг 11, 2016 - 11:43
                                         ...
вторник, Авг 09, 2016 - 10:35
«Бистиң аныяктарывыс чараш, сагынгыр-тывынгыр болгаш чер-чуртунга ынак-тыр  дээрзинге  чаа  эрткен  «мисс...

Спорт

вторник, Окт 04, 2016 - 14:00
Тыва Арат Республикага ат-сураглыг чораан Бай-Тайга мөгелериниӊ бирээзи Мөге Балдаң-оолга тураскааткан байырлыг хемчеглер Шуй суурга сентябрь 24-те...
вторник, Авг 09, 2016 - 11:15
Чоокта  чаа  Бай-Хаак суурда  эрткен  чылын ажыт тынган спорт комплекизинде  ооң  даргазы,  XIV Паралимпий...
среда, Авг 03, 2016 - 09:36
Россияның болгаш төрээн Тывазының ат-алдарын делегей чергелиг маргылдааларга камгалап турар спортчуларывыстың социал камгалы кичээнгейниң төвүнде тура...

«Шынның» аалчызы

вторник, Окт 18, 2016 - 10:00
Бистиң республиканы кожавыста девискээрлер-биле чүгле автомобиль оруу харылзаштырып турар. Ол оруктап чүъктү сөөртүр болгаш пассажирлерни аргыштырар....
четверг, Окт 06, 2016 - 14:30
Тываның журналистериниң аразында орус-даа, тыва­-даа эвес, Цой деп көрей фамилиялыг корреспондент Саянаны телекөрүкчүлер дораан танып каар боор...
вторник, Авг 02, 2016 - 14:28
ТЫВАДА ТУРИЗМ    2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН" солун Тыва, шынап-ла, кайгамчык оран-дыр ийин. Аалчыларның сонуургалын ала-чайга...