1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

четверг, Дек 08, 2016 - 15:05
ИЙИ БУДУ, ИЙИ ХОЛУ ҮЖҮП ДОҢГАН   Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруг­лар херектериниң талазы-биле агентилели кыштың соогун...
вторник, Дек 06, 2016 - 14:47
Радомир ЧИГЖИТ, «Ир­биш­тиң армия­зы» коммерциялыг эвес акционерлиг ниитилелдиң директору: — РФ-тиң Президентизи...
вторник, Дек 06, 2016 - 14:41
«ПРОГРЕССТИҢ» БУЗУНДУЛАРЫ ТЫВЫЛГАН Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хемден 15 километрде Тос-Тевек деп черден тус черниң чурттакчызы борбак...

Культура болгаш уран чүүл

вторник, Дек 06, 2016 - 15:15
ТАМАДАЛАРНЫҢ ХАЙЫ БЕ?   Тываның улустуң чо­гаал­чызы Маа­дыр-оол Ховалыг тамада дугайында 2016 чылдың ноябрь 26-да үнген №...
пятница, Дек 02, 2016 - 17:22
Ноябрь 24-те Улусчу чогаадылга бажыңынга тыва чоннуң ынак ыраа­жызы, ТР-ниң алдарлыг артизи Аяс Данзырынның чырык адынга тураскааткан «Чү...
вторник, Ноя 29, 2016 - 13:35
Тес-Хемде, харын-даа бүгү республикада ат-сураа билдингир музейге, ол чер чурттуг хиремде, чедип көрбээн болдум. Бо удаада музейниң оран-савазынче...

Экономика

вторник, Окт 25, 2016 - 10:50
Эрте-бурунгу грек дылдан «даг-дүгү» деп сөстү очулдурарга «өшпес» дээн уткалыг. Шынап-ла, даг-дүгү тывылгандан бээр муң-муң...
понедельник, Окт 24, 2016 - 12:00
Шагаан-Арыг хоорайның чаагайжыды туттунган бажыңнарының изиг суг-биле хандырылгазын болгаш кышкы үеде чылыдылгазын республиканың күрүнениң унитарлы...
четверг, Окт 13, 2016 - 10:20
Соок хүннер дүжүп, одалга сезону эгелээни-биле холбаштыр одаар ыяш, хөмүр-даш айтырыы чайгаар тургустунуп келир. ”Чайын – шанааң, кыжын...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Дек 08, 2016 - 13:54
«Инек – чемгерикчи малым» деп төлевилелди бистиң республикада бо чылдың чазынындан эгелээш амыдыралга боттандырып эгелээн. Ооң ко...
вторник, Дек 06, 2016 - 14:55
Тываның экономиказының бир кол адыры – мал ажыл-агыйы. Ноябрь айның байдалы-биле республикада 43 469 көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери бар. Оларн...
четверг, Дек 01, 2016 - 14:14
Тывада иви ажыл-агыйының дугайында бижикседим. Шагда Тыва Арат Республика турда Тожу девискээринге иви мал 50-60 муң чедир өзүп турганын төөгү бады...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, Дек 01, 2016 - 13:59
Бо чылдың ноябрь 1 тыва дыл хүнүнге турас­кааткан хөй-ле хемчег­лер аразындан ты­ва чо­гаал­чыларның шүлүк­теринге аянныг н...
вторник, Ноя 22, 2016 - 16:50
Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунга «Мээң кожуунум: кижилер, болуушкуннар, барымдаалар» деп төөгү эртемнериниң доктору, академик Юри...
четверг, Ноя 17, 2016 - 13:20
Кызылдың Күрүнениң педагогика институду (ККПИ) тургустунганындан бээр 60 чыл оюн бо чылын демдеглеп турар.  Тывага баштайгы дээди өөредилге черин...

Кадык камгалалында

четверг, Дек 08, 2016 - 15:15
Бүгү-делегейде СПИД-ке удур демисел хүнүнге уткуштур аңгы-аңгы хемчеглерни эрттирип турар. Россияда бо коргунчуг аарыг­дан бүрүткеттинген кижил...
четверг, Дек 08, 2016 - 14:53
Раиса ХОВАЛЫГ — мергежилиниң аайы-биле херээженнер эмчизи. Ол РФ-тиң кадык камгалалының тергиини, күш-ажылдың хоочуну, Тываның херээжен чогаа...
вторник, Ноя 29, 2016 - 13:20
Россияның эртем-кли­никтиг геронтология төвүнге Тывага травмато­логия салбырының үнде­зилекчизи, Тыва АССР-ниң алдарлыг эмчизи, ТР-ниң...

Социал адырда

четверг, Дек 08, 2016 - 12:35
“Бир-ле кижиниң амы-тынын камгалаары-биле мээң дужааган ханым дузалаан деп бодал мээң сагыш-сеткилимни өөртүптер” – деп, бо үндүр...
вторник, Дек 06, 2016 - 15:26
Кызылдың 9 дугаар гимназияга найысылалдың харык-шинээ кызыгаарлаттынган кижилер аразынга Бүгү-делегейниң инвалидтер хүнүнге тураскааткан спартакиад...
понедельник, Дек 05, 2016 - 17:12
Улуг чуртувустуң удуртулгазында өскүс уругларга долу кичээнгей салдынып турар. Уруг бүрүзүнге азырадыкчызын чидиргени дээш пенсия берип турар, школ...

Эрге-хоойлу

четверг, Дек 08, 2016 - 14:56
Чадаана хоорайның чурттакчызы Геннадий эжи Сергейни сагыштыы-биле өлүргениниң дугайында кеземче херээнге хамаарыштыр Чөөн-Хемчиктиң район судунуң ш...
четверг, Дек 08, 2016 - 14:14
«Тывага 2017 чылда кризистиг берге байдалды ажып эрте бээр арга бар, оон соондан регионнуң экономиказын өзүлделиг деңнелче көдүрер» деп...
понедельник, Дек 05, 2016 - 10:51
Хөй-ниити-биле сү­мелешкен соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының оралакчыларының кандидатураларын Дээди Ху­ралдың сессия...

Аныяктар болгаш амгы үе

вторник, Ноя 22, 2016 - 16:40
Ноябрь 18-те «Найысылал» арт-төвүнге Кызылдың мэрия­зының Культура, спорт болгаш аныяктар политиказы­ның департаментизиниң чыл...
понедельник, Ноя 21, 2016 - 10:25
Чоннуң санал-оналын «Шын» солунга пар­­лап үн­дүрүп турары эки-дир. Черле солуннуң тыва чонувуска ажык-дузазы улуг. Мен бо...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:30
Ноябрь 6-да Тере-Хөл кожууннуң Каргы сумузунга чаа кыштаг ажыдыышкынынга харның улуу, оруктуң узуну дивейн бир «Урал”, ийи “УАЗ...

Спорт

вторник, Дек 06, 2016 - 15:34
Сүбедей аттыг спорт ордузунуң ажыглалга киргенинден бээр тос чыл болган оюнга тураскааткан тыва хүрешке бистиң республиканың шилиндек командазы-бил...
пятница, Дек 02, 2016 - 17:31
Маргылдааның ба­йырлыг ажыдыышкынынга Тыва Республиканың аныяктар болгаш спорт сайыдының бирги оралакчызы, хостуг хүрешке делегей чергелиг спор...
вторник, Ноя 29, 2016 - 13:42
Кышкы үелерде ай бүрүзүнде доктаамал эртип турар тыва хүрешке  ээлчеглиг маргылдааны бо удаада ыраккы Бай-Тайга кожууннуң төлээлери багай эвес...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...