1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

среда, Апр 12, 2017 - 17:54
1961 чылдың апрель 12-де  октаргай делгеминче ужудуушкунну делегейге эң-не баштай совет космонавт Юрий Алексеевич Гагарин кылган. Ук болуушкун...
среда, Апр 12, 2017 - 17:50
Апрель 8-те Арат шө­лүнге хөй-ниити органи­за­цияларның удуртулгазы-биле «Шупту террорга удур!» деп хамааты акция болган....
пятница, Мар 31, 2017 - 14:03
Кандыг-даа ада-ие кижи ажы-төлүнүң айыыл чок чоруу дээш, оларның сагыш амыр чуртталгазы дээш хүн бүрүде сагыш-салып чоруур. Ындыг болбуже, кажан-би...

Культура болгаш уран чүүл

среда, Апр 19, 2017 - 09:33
Тывада Алтай Республиканың  П.В. Кучияк аттыг национал шии театрының уран чүүл удуртукчузу, режиссер Эмма Иришевага болгаш АР-ниң культуразыны...
вторник, Апр 11, 2017 - 12:35
Тываның композиторларының чогаа­дыкчы эвилели апрель 14-түң хү­нүнде 15 чылдаан оюн демдеглеп эрттирер. Ук эвилелдиң тургустунганы 2002 чыл...
вторник, Апр 04, 2017 - 11:18
Дандар Сарыгларның ырлаар салым-чаяаны, хөгжүмге сонуургалы чажындан-на эгелээн.­ Ол кырган-ачазының каргы­раалаарын, кырган-ава­зының...

Экономика

среда, Апр 12, 2017 - 18:04
Кандыг-даа күрүнеде чоннуң амыдырал-чуртталгазы ол чуртта социал-экономиктиг байдалдың көрүнчүү болур дээри-ле чөп. Чон ажыл-агыйлыг, аъш-чем аймаа...
вторник, Апр 04, 2017 - 11:05
Федералдыг орук аген­тилелиниң федералдыг күрүне албан чериниң Тывада М-54 «Енисей» автомобиль орук эргелелиниң даргазы Андрей Көк,...
вторник, Апр 04, 2017 - 10:58
Кызылдың Убса-Нур кудумчузунда чаа туттунган беш каът бажыңнар ырактан-на улуг чаагай апарган көстүп турарлар. Эрткен чүс чылдың 30-40 чылдарында-л...

Көдээ ажыл-агыйда

вторник, Апр 04, 2017 - 09:21
Эрзин кожууннуң күш-шыдалдыг турган «Чаа орук» совхозу  чоорту сандарап дүшкен соонда, ооң орнунга 2004 чылда «Бай-Хөл...
пятница, Мар 24, 2017 - 16:05
Чеди-Хөлдүң Чал-Кежиг суурнуң «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң 2016 чылдың киржикчилери Чойган, Инна Араптанна...
четверг, Мар 02, 2017 - 12:39
Хой, өшкү бажының өзүл­дезин езугаар алырга, Эрзин кожууннуң араттары сөөлгү чылдарда кожууннуң чурттакчы бүрүзүнге онааштыр 14 баш шээр мал ха...

Өөредилге болгаш эртем

среда, Апр 19, 2017 - 09:42
Россияның национал гвардиязының Тывада килдизиниң СОБР болгаш ведомстводан дашкаар хайгаарал килдизиниң ажылдакчылары Кызылдың 11 дугаар школазының...
вторник, Апр 11, 2017 - 15:57
Дудуп Михаил аттыг культура тө­вүнге Кунгуртугнуң ортумак шко­ла­зының директорунуң өөредилге-кижизидилге тала­зы-биле оралакчызы Д...
вторник, Апр 04, 2017 - 10:42
Март сестиң хүнү чоок­шулаарга-ла, “херээжен” деп сөстү ажыглаарывыс көвүдей бээр. Бүгү- делегейниң Херээженнер хүнү, эргим херээже...

Кадык камгалалында

среда, Апр 19, 2017 - 13:08
Тывада туберкулез аарыын­­дан аарып турар улустуң саны хөй боорга, Республиканың туберкулезка удур диспан­сериниң ажылдакчылары чурттак...
среда, Апр 12, 2017 - 17:57
Кижиге кадыкшылындан үнелиг чүүл чок. Кижи кадык-ла болза, кандыг-даа бергелерни торулбайн эрте бээр. 1948 чылда Бүгү-делегейниң кадык камгалал орг...
среда, Апр 12, 2017 - 17:29
Республиканың 1 дугаар эмнел­гезиниң Московская кудумчузунда 6 каът бажыңында гериатрия салбырынга 60 хардан өрү назылыг­лар аңгы-аңгы эмнэ...

Социал адырда

четверг, Апр 13, 2017 - 18:15
Хоойлу хажыдып, арага болгаш эзиртир суксун­нар садып турар найысылалда садыглар, киос­ки­лерни хынаары-биле ээлчег­лиг рейдиже №3...
среда, Апр 12, 2017 - 17:33
Сиин-оол Лакпаевич Оюн – алдар-сураглыг артист, режиссер, Тыва театрның легендазы. Ону билбес улус эвээш-ле боор, чаа өзүп орар салгалдар кан...
вторник, Апр 04, 2017 - 09:25
Тывадан эмчилерниң соңгаар чоруп турарының чылдагааны чүдел? Бо айтырыгны эрткен неделяда ТР-ниң Хөй-ниити палатазынга чугаалажып көрген. «Тө...

Эрге-хоойлу

вторник, Апр 04, 2017 - 10:36
Март 28-те «Шын» солуннуң редакциязынга чурттакчы чоннуң, албан черлериниң өре-ширезиниң, алимент, чээлилер, торгаалдар төлевирлериниң,...
пятница, Янв 20, 2017 - 14:03
РФ-тиң Истелге комитединиң Тыва Республикада Истелге комитеди ийи хуу сайгарлыкчыга хамаарыштыр истелге ажылдарын дооскан. 48 харлыг болгаш 32 харл...
понедельник, Янв 16, 2017 - 14:46
Күш-ажыл төлевириниң айтырыг­ларын башкарып турар нормативтиг эрге-хоойлу актыларын сумулар чагыргаларында, кожууннуң албан черлеринде болгаш о...

Аныяктар делегейи

четверг, Апр 13, 2017 - 17:43
Чоокта чаа ажыл-агый аайы-биле Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы суурда эрткен чылдың ноябрь­ айда ажыттынган «Салгал» уруглар садының аж...
среда, Апр 12, 2017 - 17:43
Айдыңның ада-иези Мөңгүн-Тайганың Мугур-Аксынга малчыннап чорааннар. Ол бичиизинден-не хой кадарып чораан үезинде үргүлчү-ле чазаныр бичии бижектиг...
пятница, Мар 31, 2017 - 13:57
Үжен харлыг Демир Ланаа – ада-өгбезиниң мал-биле холбашкан ажыл-ижин уламчылаан, салгал дамчаан уктуг малчын. Тес-Хем кожууннуң хоочун малчын...

Спорт

среда, Апр 19, 2017 - 13:15
Эрткен неделяның төнчүзүнде республика найысылалының төвүнде «Мөңгүлек» аалчылар бажыңының чанында улаштыр тудуп каан корпузунуң 4-кү к...
вторник, Апр 04, 2017 - 11:34
1999-2000 чылдарда төрүттүнген оолдар аразынга бокс спортунга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш маргыл­даазы бистиң республиканың найы...
пятница, Мар 31, 2017 - 13:51
Бокс спортунга 1999-2000 чылдарда төрүттүнген оолдар аразынга Сибирь Федералдыг округтуң бирги чери дээш чемпионады бистиң республиканың найысылалы...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...