1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШАҢНАЛ - МТЗ-82

Мал чемин четчир болгаш артык кылдыр белеткеп алырының дугайында чугаа Тываның Баштыңы Кара-оол Шолбанның удур­туп эрттиргени видео­кон­ференция хевиринге кожууннарның удуртукчулары-биле хуралга чугаалажып көрген. 

Тыва бо чылын ниитизи-биле 226 муң тонна бөдүүн мал чемин курлавырлап алыр ужурлуг. 126 муң гектар черде чайгаар үнген сигенни, 22 муң гектар черде тарымал сигенни кезип сарааттаарын, машина-техника ажыг­лаары эпчок шөлдерде сигенни хол кадыыры-биле кезерин планнап турар. Бо ажылдарга 11 муң кижини киириштирер, 867 тракторну, сиген кезер 649 машинаны дээш өске-даа хөй санныг техниканы ажыглаар.

Сиген шөлдеринде сигенниң өзүмүн хынап көөрге, ооң бедии ховуларда – 8-11 сантиметр, шыктарда – 16-25 сантиметр, республикада ортумаа-биле 15 сантиметр болган. Оът-сигенниң өзүмү ам дээрезинде тарыы-даа болза, чем белеткелиниң кидин түлүк эгелээр үези июль айның эгезинге чедир оон-даа бедип кээр ужурлуг. 

Мал чемин бедик деңнелге чорудары-биле ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы муници­па­литеттерниң болгаш мал чеминиң белеткелинге ажыл­даар организацияларның аразынга эң хөй мал чемин белет­кээр талазы-биле мөөрейни чарлаар. Республиканың агроүлетпүр комплекизиниң ажылын харыы­лап турар ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Байбек Моңгуштуң дыңнатканы-биле алырга, тиилекчи муниципалитетти МТЗ-82 марканың чаа трактору-биле шаңнаар. А тиилекчи бригадаларга акша шаңналдарын тыпсыр.

Мал чеминиң белеткелиниң үезинде арат-фермер ажыл-агыйларга дуза кылдыр берип турар субсидияларның тодаргай болурунче кичээнгейни Шолбан Кара-оол угландырган. Кывар-чаар материалдарны мөөңү-биле садып алырынга республика бюджединден эргежок чугула хемчээлге акшаны үндүрерин көдээ ажыл-агый сайыдынга ол сагындырган. Кывар-чаар материалдарны мөөңү-биле садып алыры ону арат-фермер ажыл-агыйларга немелде өртек чокка садар арганы республикага бээр.

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери аныяк малчыннарга мал чемин белеткээринге бүгү талазы-биле, бар аргаларны ажыглап тургаш, дузалажырын Тываның Баштыңы ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызынга болгаш кожууннарда көдээ ажыл-агый эргелелдериниң удуртукчуларынга, специалистеринге даас­кан. Губернатор төлевилелиниң киржикчи бүрүзүнүң кыштаанга 15 тоннадан эвээш эвес мал чемин курлавырлаар ужурлуг.

«Мал чемин четчири-биле белеткеп алырының чугулазын бөгүн кымга-даа тайылбырлаан херээ чок, ону кижи бүрүзү эки билир – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бло­гунда бижээн. – Келир кыш­таг­лааш­кын үезинде малды хүр, чидириг чок кыш ажырары, малдың чаш төлүн онча-менди камгалап алыры хамыктың мурнунда мал чеминиң четчир курлавырындан хамааржыр деп шупту эки медереп билип турар бис.

Мал чеминиң белеткелинде ажылдап турар коллективтерге кывар-чаар материалдарны, ону хуу кижилерниң машина-техниказынга садып кудуп турарынга деңнээрге, 5-6 рубльге эвээшти садар аргазын ажылдап кылырын Көдээ ажыл-агый яамызынга даастым. 

Көдээниң ажыл-ишчилери­ниң аразынга республика мөө­рейлерниң организакчы­ла­рындан Наадым мурнуу ча­рыында дилээрим болза, мөөрейлерниң тиилекчилеринге шаңналдарның аразынга, чиик машина дээн ышкаш, арат-фермер кижиниң ажылынга ажыы чок барааннарны киирбес болза эки».

qov.tuva.ru

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.