1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чалыы назынның мөөрейи

«Бистиң аныяктарывыс чараш, сагынгыр-тывынгыр болгаш чер-чуртунга ынак-тыр  дээрзинге  чаа  эрткен  «мисс  база  мистер  Альма-матер-2016» мөөрейниң  ажылынга    киришкеш  база  катап  бүзүредим.  Оларның  сөс бүрүзүнде төрээн Тывазынга ынакшылы, чонунга хүндүткели көскү-дүр. Ол дээш канчап чоргаарланмас боор. Тиилекчи болган студентилерге – москвадан Норгьянмаа монгушка, Омск хоорайдан Аяс Ооржакка байыр чедирип тур мен. мөөрейниң бүгү киржикчилери бистиң ажы-төлдеривис болганда, шупту меңээ эргим-дир силер, Тывавыстың келир үеде профессионал кадрлары-дыр силер. Өөренип турарыңар хоорайларыңарже чедер билеттерниң өртээн төлеп бээр бис, аңаа силер төлептиг болдуңар» — деп, ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Шолбан Валерьевич Кара-оол бодунуң блогунга бижээн.
 
«Мисс  база  Мистер  Альма-Матер-2016»  мөөрей  ХVIII  студентилер  чыыжының  бир  онза  солун  кезээ болуп  Национал  театрга    эрткен.  Аңаа Россияның  аңгы-аңгы  хоорайларындан болгаш чоокку даштыкы чурттардан аныяктар  кээп  киришкен.  Мөөрейниң кол сорулгазы — аныяк-өскенге бодунуң национал  культуразынга  болгаш  чаңчылдарынга  кижизидери, идепкейжи оолдар,  кыстарны  илередири  болгаш деткиири. 28  киржикчи  14  эжеш  болуп  алгаш Благовещенск,  Улан-Удэ,  Иркутск, Крас ноярск,  Абакан,  Кызыл,  Томск, Санкт Петербург,  Москва  хоорайларны  болгаш  Казахстанны  төлээлеп  киришкен.  Мөөрейниң    баштайгы  кезээнде  студентилер  национал  идик-хеп дээш  мөөрейлешкен.  Ооң  соонда  олар талантызын  көргүскеннер.  Киржикчи  бүрүзү  чечен-мергенин  көргүзүп, шүлүктеп,  көрүкчүлерни  магадаткан. Эң  сөөлүнде  кежээки  каас  хептерин көргүзүп  мөөрейлешкен.  Оларны  Тыва Республиканың  культуразының  алдарлыг ажылдакчызы, хореограф Андрей Хомушку баштаан жюри шилээн. «Мисс Альма-Матер-2016» деп атты Москваның студентизи Норьгянма Монгушка тывыскан, а «Мистер Альма-Матер-2016» деп атты Омск хоорайның студентизи Аяс Ооржак чаалап алган. Мындыг солун мөөрейлер аныяктарны чоокшулаштырып, найыралдаштырарынга  дыка  салдарлыг  болуп турар.  Бо  мөөрей  база-ла  көрүшпести көрүштүрүп,  танышпастарны  таныштырганы  чугаажок.  Ниитизи-биле  республикадан  дашкаар  7862  студент  аңгы-аңгы хоорайларда  өөренип  турар.  Тывадан эң-не  хөй  аныяктар  өөренип  турар  хоорайлар дээрге Красноярск, Улан-Удэ, Иркутск хоорайлар болуп турар. Тыва Рес-
публиканың  Чазааның  айтыышкыны-биле  дээди өөредилге черлеринде өөренип турар  тыва  аныяктарлыг  хоорайларны ТР-ниң Чазак кежигүннеринге хуваап каан. Ынчангаш Чазак кежигүннери ажылы чай чок  турза-даа,  студентилер-биле  ужуражып,  оларның  амыдырал-чуртталгазын болгаш өөредилгезин сонуургаар арганы тып турар.
Студентилер  чыыжының  үезинде «Совет Тываның 5 чылы» аттыг стадионга  студент  аныяктарның  спортчу  фестивалы  база  болуп  эрткен.  «ТАР-ның  95 чылы»  брейн-рингке    9  команда  киришкен. «Аныяк Тыва» деп чогаадылга фестивалы улуг сонуургалды болдурган. «Кызыл  –  арыг-силигниң  девискээри» деп акцияны студентилер организастааш,  Национал  паркты,  Енисей  хемниң эриин  дургаар  база  Кечил-оол,  Дружба кудумчуларының  богун  аштап-арыг лаан.Аңаа  Новосибирскиниң  студентилер землячествозунуң  президентизи  Айдың Монгуш,  Красноярскиниң  Буянзак  Түлүш база Москваның Артыш Минчей оларның бөлүктери  эки  ажылы  дээш  мактатканнар. Ниитизи-биле студентилер чыыжынга 100 ажыг оолдар, кыстар боттарының өөренип  турары  хоорайларының  адын камгалап киришкен.
                                                                                                                                                                                 Светлана ДАЧЫН-ХӨӨ.     
                                                                                                                                        (2016 чылдың август 9. №89 "Шын" солундан номчуңар.)

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.