1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

СЫЫН-ЧҮРЭЭНИҢ СЫЛДЫЗЫ

«Наадым-2018»-тиң чемпиону
Чадаана сумузунуң Сыын-Чүрээнде хойжузу Александр Мукуужукович Ондар ам барык 40 ажыг чылдарның дургузунда мал кадарып, ак сеткилдиг ажылдап чоруур. Бо хүннерде малчынның коданында 700 ажыг шээр болгаш 30 ажыг бода мал бар. 

Эрткен чылгы кадыг-шириин соок кышты хүр-менди эртип, төрүүр 100 баш хойдан 100 ажыг хураганны онча-менди камгалап ап, малының баш санын 100 хуу камгалап алган. 

Тура-соруктуг малчын кадарган малының баш санын ам-даа өстүрер сорулгалыг. Чыл санында малга четчир сигенни белеткеп ап, бедик көргүзүглүглерлиг ажылдап чоруур, арга-дуржулгазы байлак малчынывыс деп Чөөн-Хемчик кожууннуң удуртукчулары А. Ондарны онзалап демдеглеп турар. 

Хоочун малчын Сыын-Чүрээнде сериин чайлаанга мал-маганын семиртип алгаш, Кир-Сарай чоогунга көжүп кээр. Мал ажылы кезээде чымыштыг болур. Аңаа көжүп келгеш-ле, кышка белеткенип, сиген-ширбиилин кезип кириптер. Ол үеде уруг-дарыы шупту дузалажып, демнежиптер чаңчылдыг. 

Хой, өшкүзүнүң дүгүн дужааптар, а ак сүттен чемин боттары садып-саарып ап турарлар. Оон ыңай аныяк малчыннарга арга-сүмезин кадып, мал ажылынче углап, айтып берип чоруур. Черле ынчаш элээди шаан­дан тура-ла малдан салдынмаан болгаш, дуржулгазы бедик малчын чүве.

Тыва чоннуң үндезин байырлалы Наадым таварыштыр Александр Мукуужукович бедик күш-ажылчы чедиишкиннери дээш база үр чылдарда үре-түңнелдиг ажылы дээш 150 муң рубль өртектиг мотороллер-биле шаңнадып, «Наадым-2018»-тиң чемпиону атка төлептиг болган. 

Бистиң корр.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.