1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Чазаанда

120 КИЖИ БҮРҮТКЕТКЕН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) Даргазы  Каң-оол Давааның удуртулгазы-биле Төлээлекчилер ху­рал­дарының депутаттарын­га кандидаттарның баш бурунгаар бадылааш­кынын организастаар комитет бо хүннерде ажылын доос­кан.

ДЕПУТАТТАРНЫҢ САНАЛДАРЫ

АЖЫЛЫН ЭГЕЛЭЭН

ТР-ниң Хөй-ниити па­латазының үшкү чыы­жы­ның чаа соңгуткан сос­тавының бирги хуралынга ооң даргазын, оралакчызын, комитеттер даргаларын соңгаан. Чаңчыл езугаар хуралды Хөй-ниити палатазының эң улуг назылыг кежигүнү Чимит-Доржу Ондар ажыткан.

ТҮҢНЕЛ ХУРАЛ

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының ийиги чыыжының (2014-2017 чылдар) түңнел хуралы ТР-ниң Дээди Хуралының хуралдаар залынга 2017 чылдың декабрь 1-де болуп эрткен. 

СОЦИАЛ УГЛАНЫЫШКЫННЫГ БЮДЖЕТ

ЭЭЛЧЕГЛИГ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Эрткен субботада, июль 29-та, Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Органа Натсак Каа-Хем ко­жуунга сургакчылап чораан. 

ЧАА СОРУЛГАЛАР

КӨДЭЭ ЧЕРЛЕРНИҢ ХӨГЖҮЛДЕЗИНЧЕ КИЧЭЭНГЕЙ

РФ-тиң Чазаа «2014-2017 чылдарда база 2020 чылга чедир көдээ де­вис­­кээрлерниң турум хөг­жүл­дези» программа-биле 2017 чылда Тывага бээр субси­дияның хемчээлин бадылаан.

ЧУГУЛА АЙТЫРЫГЛАРНЫ САЙГАРГАН

Кызыл хоорайның Тө­лээ­лекчилер хуралының ээлчеглиг 38-ки сессиязы бо чылдың декабрь 13-те болуп эртен. 

«ИНЕК – ЧЕМГЕРИКЧИ МАЛЫМ» СОЦИАЛ ТӨЛЕВИЛЕЛДИҢ КҮҮСЕЛДЕЗИНИҢ ДУГАЙЫНДА

                 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В.

Хөй уругларлыг өг-бүлелерге – хөмүр, ыяш

                                                                                                                                                                            Социал төлевилел

"Кадыкшылдың оруу" төлевилел-биле

Чазак Даргазының «Кадыкшылдыё оруу» деп т=левилелинге дүүштүр республиканың эмчилер б

САГГАН СҮДҮ САВАЗЫРААН

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

КИРЖИР КҮЗЕЛДИГЛЕР АМ-ДАА ХӨЙ

                                                                                                                                                                                         "Аныяк өг-бүлеге - кыштаг"