1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ИНТЕРНАЦИОНАЛЧЫ ӨГ-БҮЛЕ - 2016"

Ноябрь 18-те «Найысылал» арт-төвүнге Кызылдың мэрия­зының Культура, спорт болгаш аныяктар политиказы­ның департаментизиниң чыл санында эрттирип турары интер­националчы өг-бүлелер аразынга «Интернационалчы өг-бүле – езу-чаңчылдарның дүүшкени» деп мөөрей болуп эрткен.
«Интернационалчы өг-бүле - 2016» атты чедип алыры-биле киржикчилер элээн каш шылгалдаларны эртер турган: «Мээң өг-бүлем» деп чадага боттарының өг-бүлелерин таныштырар, «Эң-не салым-чаяанныг болгаш чогаадыкчы өг-бүле» деп чадага салым-чаяаны-биле онзаланыр, өг-бүлезиниң иштинде тускай чаңчылдарының дугайында чугаалап берип, өг-бүлезиниң ынак амданныг чемин кылгаш, көрүкчүлерге таныштырып, боттарының чем кылыр талантызын чонга көргүзер. 
Интернационалчы чеди өг-бүле киришкен эрткен чыл-биле деңнээрге, бо чылын чүгле үш өг-бүле боттарының интернационалчы өг-бүлезинге ынакшылды, аас-кежикти быжыглап арттырарының чажыды-биле үлежип, мөөрейге киржир чагыгларны киирген: Алексеевтерниң орус-латыш өг-бүлези, Поляковтарның – калмык-тыва, Игайларның – орус-көрей. Мөөрейге киржир дугайында чагыг киирген моол-тыва база орус-бурят өг-бүлелер мөөрей болур хүнде киржиринден ойталаан.
Мөөрейниң башкарыкчылары, «Найысылал» арт-төвүнүң ажылдакчылары Мөнгүн-оол Кара-Сал биле Юлия Санаа чүгле орус биле тыва дылдарга эвес, а латыш, калмык болгаш көрей дылдарга киржикчилерни уткуп таныштырган. Киржикчилерниң эң-не аныяа Алексеевтерниң орус-латыш өг-бүлези болган. Латыш омактыг Елена Васильевна биле орус, тыва болгаш цыган уктуг Альберт Михайлович эрткен айда чаа өгленгеннер. Оларның өг-бүлезинде хамык-ла бергелерни өг-бүле иштинге кады шиитпирлээр, спорт-биле демниг ойнаар деп чаңчылдар тургустунган болгаш, шупту чүве эки болур дээрзинге олар бүзүреп турарлар. Сагыш-сеткилди доюлдуруп келир ажык, шынчы сөстери болгаш мөөрейге эки белеткели дээш Алексеевтерниң өг-бүлези эң-не хөй баллдарны алган. Ынчангаш оларның өг-бүлези мөөрейге тиилеп, «Интернационалчы өг-бүле - 2016» деп атты алган. Оларга компьютер болгаш техника садыының 10000 рубль өртектиг сертификадын тывыскан.
Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 22-де үнген №135 "Шын" солундан номчуңар.
Виктория ХОМУШКУ,
Кызылдың мэриязының Культура департаментизи.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.