1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДҮРГЕН ОРУУНГА ШУУЛГАН

2016  ЧЫЛДЫҢ ИЮЛЬ 30. №85 "ШЫН"

Июль 18-тен 23-ке чедир Таңды кожуун­да Дүрген-Ооруу деп кайгамчык чараш черге «Тыва – хөгжүлдениң девискээри» (Дүрген-2016) аныяктарның өөредилге шуул­ганы болуп эрткен. Тыва Республиканың Аныяктар херээ болгаш спорт яамызы республикада аныяктарның хөй-ниити эгелээшкиннерин сайзырадыр, сайгарлыкчы ажыл-чорудулгаже аныяктарны хаара тударынче угланган хемчеглерни боттандырар, аныяктарның социал ужур-дузалыг (өөредилге, патриотчу, информастыг, экологтуг база сайгарлыкчы) төлевилелдерин деткип база күүседир, националдар аразында хамаарылганы быжыглаар сорулгаларын, Тываның аалчыларынга хүндүткел чылынга база ТАР-ның 95 чыл оюнга тураскааткан. Шуулганны эрттиреринге аныяктарның хөй-ниити организацияларының, аңаа хамаарылгалыг албан черлериниң төлээлеринден организастыг комитетти тургускан. Ону ТР-ниң Чазак Баштыңының оралакчызы Органа Натсак удуртуп-башкарган. А кол организаторларынга ТР-ниң Чазаа, Аныяктар болгаш спорт херектериниң яамызы база Аныяктар Чазаа хамааржыр.

Шуулганга аныяк сайгарлыкчылар, волонтерлар база хөй-ниитичи лидерлер киришкен. Чыл санында бо шуулган 18-тен 30 хар чедир аныяк сайгарлыкчыларны, студентилерни, волонтерларны, аныяк депутаттарны, чаңгыс чер-чурттуглар (землячестволар) төлээлерин каттыштырып турар.

Шуулганның өөредилге программазында «Сен — сайгарлыкчы сен», «Эки турачы чорук», «Аныяктарның хөй-ниитичи лидерлери», «Студент чаңгыс чер-чурттуглар», «Аныяктар-2050» деп беш аңгы шөлге чарган. Ында мастер-класс­тар, тренингилер, лекциялар, семинарлар, таныштырылгалар база чедиишкинниг кижилер-биле ужуражылгалар кирип турар.

Шуулганга ниитизи-биле республиканың 15 кожууннары, хоорайларындан 470 аныяктар база чурттуң 13 хоорайларының тыва земля­честволарының төлээлери киришкен. Алды хүн дургузунда шуулганның киржикчилери өөредилгелиг шөлдерге бизнес төлевилелдер тургузуп, Тываның аалчыларынга хүндүткел чылынга база ТАР-ның 95 чыл оюнга тураскаат­кан культурлуг хемчеглерге киришкеннер.

Москва, Абакан, Омск, Кемерово, Новосибирск, Челябинск хоорайлардан федералдыг эксперттерни чалаан. Шуул­ган үезинде республиканың «Аныяктар бизнес-төлевилели – 2016» деп мөөрейниң база аныяктарның хөй-ниити катты­жыышкыннарының төлеви­лелдер талазы-биле ажыл-чорудулгазының мөөрейниң түңнел чадазы болган. Аңаа 47 киржикчи хөйнүң мурнунга ажылдарын камгалааш, 10 кижи күрүне деткимчезин алыр болган. Грантыларның ниити түңү 2,5 млн. рубль.

Социал төлевилелдерге бо чылын 19 кижи киришкен, 4 киржикчи социал ужур-дузалыг төлевилелдерин боттандырары-биле 50 муң рубль түңнүг грантыларны алыр.

Июль 21-де Дүрген-Ооруунга ТР-ниң Чазак Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол аалдап келген. Ол чогаадыкчы аныяктарның шапкын үзел-бодалдарынга ала-чайгаар катчы берген. Өөредилгелиг шөлдерниң түңнел ажылдары чоруп турган. «Сен — сайгарлыкчы сен» деп шөлдүң киржикчизи Семен Эренчин республиканың девискээринге туризмни сайзырадыры-биле «OPEN ТUVA» деп төлевилелин таныштырган. Аян-чорукчуларга турисчи маршрутту организастаа­ры көрдүнген. Ында «Азия төвү» скульптурлуг комплексти база Алдан-Маадыр аттыг Национал музейни көөрү, дыштанырынга таарымчалыг малчын турлагга дыштаныры, Бии-Хем кожуунда даглыг черлерге чадаг-тергелиг аян-чорук кылыры, «Аржаан-2» базырыкка, Каък хөлге, «Туран» сыын ажыл-агыйынга чедери, Ожу база Бии-Хем дургаар салдаары көрдүнген. Ол ышкаш Алдын-Белек Багай-оол «Дыштанылга болгаш кадыкшылга төвү» деп төлевилелиниң ажык­тыын демдеглеп таныштырган.

Ш. Кара-оол аныяк лидерлерге үзел-бодалдарын боттандырарда, амыдыралдың байдалдарын база кижилерниң боттуг херег­лелинге үндезилеп, мурнунга тодаргай сорулгаларны салып, социал чугула база бизнес төлевилелдерни ажылдап кылырын сүмелээн.

Аныяктар аразынга кадык амыдыралды хевирлээринге база оларның чогаадыкчы салым-чаяанын сайзырадыр сорулга-биле шуулган үезинде культуржу-спортчу хемчеглерни эрттирген. «Дүргенниң алдары», «Мисс Дүрген» биле «Мистер Дүрген-2016», хол бөмбүүнге, шыдыраага, хүрешке күжүн шенешкеннер.

Июль 23-те шуулган ажылын доозуп тура, эң-не активчилерни ТР-ниң Аныяктар херектериниң болгаш спорт талазы-биле яамы­зы дипломнар, хүндүлел бижиктер база өртектиг белектер-биле шаңнап-мактаан.

Бистиң корр.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.