1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ШЫН" - ЧОННУҢ СОЛУНУ

2017 чылдың бирги чартыында «Шын» солуннуң чагыдылгазы Тываның бүгү почта салбырларында болгаш «Тывапечать» КХН-ниң киоскилеринде бо хүннерде чоруп турар.

"СОЦИАЛ КАРТОФЕЛЬ"

Тывада «социал картофель» деп акцияны каш чыл улай чорудуп турар. Мурнунда чылдарда хөй ажы-төлдүг болгаш социал байдалы берге өг-бүлелерге тарып алзын дээш үлээн картофели дораан чиртине бээр турган болза, ам ону тарыырындан эгелээш, ажаап алырынга чедир хыналдага алган. Картофельди тарааш, ооң дүжүдүн ажаап алган турар ужурлуг.
 

Рубрика: 

БАЖЫҢ - ШКОЛА - БАЖЫҢ

Чаа өөредилге чылыэгелээни-биле бо чылдың январь айда Республиканың немелде өөредилге төвүнүң тургусканы «Бажың – Школа – Бажың» деп республика төлевилели ажылын катап эгелээн.

КАПИТАЛ СЕПТЕЛГЕ ДЭЭШ КОМПЕНСАЦИЯ

Эрткен чылдан тура коммунал ачы-дузалар дээш төлевир саазыннарынга база бир квитанция немежип келген. Ол дээрге хөй каът бажыңның капитал септелгезин кылырынга баш бурунгаар акша-төгерик чыылдазы чүве-дир. Бажыңнарның эрги-чаазы-даа хамаанчокка, квартира ээлериниң шуптузунга өй-шаанда төлээрин негеп каан квитанциялар кээп-ле турар апарган. Бир ай төлевээн болзуңза, дараазында айда артында-ла торгаал акша база немеп каан келир.
 

Рубрика: 

САЙЫН-БЕЛЕК ТҮЛҮШ ЧААН МӨГЕ БОЛГАН

Эртемге үндезилеп сайзырадыр

          Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый богаш аъш-чем яамызы Тываның күрүне университеди-биле кады көдээ ажыл-агыйның уксаалыг малдарының, нарын болгаш бөдүүн дүктүг хой, өшкүлерниң тоску республика делгелгезин Тываның күрүне университединиң көдээ ажыл-агый факультединиң баазазынга с

Страницы