1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАГЫДЫЛГА - 2017

2017 чылдың бирги чартыында «Шын» солуннуң чагыдылгазы Тываның бүгү почта салбырларында болгаш «Тывапечать» КХН-ниң киоскилеринде бо хүннерде чоруп турар.
 

ЧАШ УРУГЛАР ЭМНЭЭРИ

Мен улуг дуржулгалыг индий гомеопат эмчи Шаши Кант Тивариниң «Гомеопатия-биле чаштарны эмнээри» деп номундан үзүндүлерни база бодумнуң практикамдан чамдык чүүлдеримни маңаа тайылбырлап көрейн.

ХҮН НОЯННЫҢ ЫРААЖЫЗЫ, МӨГЕЗИ - ЫРЛААР СУНДУЙ

ХХ чүс чылда Тываның төөгүзүнде күрүне ниитилелиниң хөгжүлдези нарын, берге үелерни эртип, улуг өскерлиишкиннерге таварышкан болгай. Шак ындыг үе мээң кырган-ачамның салым-хуузунга база дээштиг болуп, ооң чырык овур-хевиринге хөлегеленчек, билдинмес байдалды тургускан турган.

ӨВҮРДЕ БАЙДАЛ КАНДЫГЫЛ?

Республиканың ырак-узак кожууннарының бирээзи Өвүр кожуунда «Шын» солунну кайы-хире номчуп турар эвес дээш, сонуургап четтим. Баштай-ла Хандагайтының почта салбырынга бардым. Кожууннуң төвү суурда үш муң ажыг чурттакчы бар. а «Шын» солунну чүгле 80 ажыг кижи чагыдып алган номчуп турар.

ЧАА ШКОЛАНЫ ТУДАР

Ийи-Талды республиканың чөөн болгаш барыын кожууннарын харылзаштырып турар улуг оруктуң шуут чанында суур деп болур.

РФ-ТИҢ НАЦИОНАЛ ГВАРДИЯЗЫНЫҢ СИБИРЬ ОКРУГУНУҢ ШЕРИГЛЕРИНИҢ КОЛ КОМАНДЫЛАКЧЫЗЫНГА ВИКТОР СТРИГУНОВ ТОМУЙЛАТКАН

Россия Федерациязының Президентизиниң 2016 чылдың октябрь 13-те №544 Чарлыы-биле Россия Федерациязының национал гвардиязының Сибирь округунуң шериглериниң кол командылакчызы албан-дужаалга генерал-лейтенант Виктор Николаевич Стригунов томуйлаткан.

Страницы