1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАРЖЫП, ЭШТИП, ШЫДЫРААЛААН...

Тес-Хемниң  хоочуннар командазы.

Июнь – чайның чылыг үези болгаш чүнү-даа кылырынга кончуг таарымчалыг ай. Бо айның ортан үезинде найысылалда 5 чыл стадио­нунга 50 хардан өрү назылыг хоочуннар аразынга спортчу хемчеглер дыка солун эрткен.

Рубрика: 

ШКОЛАЧЫЛАРНЫҢ ЧАА ӨҢНҮҮ

Кинолог Булат Ондар уруглар-биле.

 

Рубрика: 

БАШТАЙГЫ ЧЕДИИШКИННЕР

Июнь 15-те бут бөмбүүнге делегей чемпионадының ажыдыышкыны Лужники стадионунга болган. Аңаа 70 ажыг муң көрүкчүнүң сонуур­галын хаара тудуп, хей-аъдын көдүрүп, Россияның командазы Саудов Аравияның командазын 5 биле 0 кылдыр утканын билир бис.

Рубрика: 

БИЧИИ СУМУЛАРНЫҢ ОРУКТАРЫН ЧААРТЫП...

«Чадаананың орук-септелге тудуг эргелели» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел 2018 чылда кожууннуң орук фондузу-биле бо чылын 6 миллион 768 муң рубль-биле бичии 4 суурнуң иштики оруктарын чаартыр дээн.

Рубрика: 

ХӨӨМЕЙ - АЗИЯ ТӨВҮНДЕ

Турциядан аалчы Өзлем Сойдан.

 

КОНКУРЕНЦИЯНЫ ХӨГЖҮДЕР

Чуртка конкуренцияны хөгжүдеринге идигни бээр талазы-биле Россия Федерациязының субъектилериниң ажыл-чо­­рудулгазының кол уг­ла­ныышкыннарының айты­рыгларын чугаалашкан Кү­рүне чөвүлелиниң хуралы Кремльге Россияның Президентизи Владимир Путинниң даргалаашкыны-биле 2018 чылдың апрель 5-тиң

Рубрика: 

Страницы