1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ҮНДҮРҮГ ТӨЛЕВЭЭНИ ДЭЭШ...

Рубрика: 

ЧАСПАС ЧА АДЫКЧЫЛАРЫ

Хааглыг спорт залдарынга чыл бүрүде ча адарынга доктаамал эртип турар маргылдаа 2017 чылдың эгезинде Кызылда «Херел» спорт залынга үш хүн үргүлчүлээш, доо­зулган. Ук маргылдаага Тываның эң шыырак дээн ча адыкчылары шупту киришкеннер. 

Рубрика: 

"ШЫННЫҢ" ПОЧТАЗЫНДАН

Ада-иениң үлегери
«БАЛЫК БАЖЫНДАН ЧЫДЫЫР»
 

БАШТАЙГЫ БАШКЫ КЫЗЫЛ-БӨРТТҮГ - КАРА-ТОННУГ

Кандыг-даа чогаалдың маа­дырының, персонажының амыдыралдан үлегерлеп алган маадырын (прототип) тодарадып, билип алыры номчукчуларга, башкыларга болгаш өөреникчилерге солун.

ӨӨРҮШКҮНҮҢ ЧАШТАРЫ

Эрткен чылдың төн­чүзүнде Улуг-Хем кожуун­нуң Төлээлекчилер хура­лының депутаттары Торгалыг сүт-бараан фермазынга ажылдап чораан хоочуннарны чалап алгаш, уттундурбас сактыышкыннарны кылып, солун кежээни эрттирген. 

АЙЫЫЛДЫГ ДЕП САГЫНДЫРЗЫН

Страницы