1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ЧАЙЛАГЛАРНЫ ЭРГИЙ КЕЗИП...

Октаргай четкизинде Тываны сонуургаан улусту аңаа эжиндирип чоруп тургаш, бо-ла эскерер. Чижээ, чайгы үеде Дус-Хөлге азы аржааннарга дыштанганын бижээш, чуруктарын салып каан болур. Россияның хоорайларындан болгаш харын-даа даштыкы күрүнелерден аалчыларның удаа-дараа кээп турары солун.

Рубрика: 

ТУРА-СОРУУ КЫПТЫГЫП ЧОРУУР

Монгуш  Артыш  хан  дужаап  олур.

 

Рубрика: 

УДУРТУКЧУЛАР - ЧААГАЙЖЫДЫЛГАДА

Май 19-та, субботада, Кызылдың Южный микрорайонунда Ангар бульвары деп кудумчуга чорааш, солун-даа, сагыш-сеткилге өөрүнчүг-даа чүүл­дерге таваржып, ооң херечизи болур аас-кежиктиг болдум.

Рубрика: 

ДООЗУКЧУНУҢ ВАЛЬЗЫН ОЙНААН

9-ку классчы Айдыс Иргит, 1-ги классчы Вероника Бойко.

 

ЧАҢГЫС ХЕМНИҢ КИЖИЛЕРИ

Тожунуң көшкүн ивижилериниң кызыл чаактарлыг уруг-дарыын, Эрзин-Тестиң тевелерин, Чаа-Хөлдүң далайын, Азасты, айыраң-каас чечектер аразында чаштарны, Шаалааш хемни, ча адыкчыларын, малчын турлагларны, моол омактыг уругну, Балыктыг-Хемни, чылгычыларны, азы чаңгыс сөс-биле Енисейниң эриинде

Рубрика: 

ЭЭЛЧЕГЛИГ ЧЕДИИШКИН

Тиилекчи — "Аржаан" бөлүү.

 

МУЗЕЙГЕ ДҮН

Май 18 — Бүгү-делегейниң музей хүнү. Бо хүннү таварыштыр республиканың Национал музе­йинде ам чеди дугаар чыл "Музейге дүн" деп акцияны эрттирген.

САГЫШ-СЕТКИЛДИҢ ЭРТЕМИ

Кижиниң бодун кижи кылдыр миннири, ооң угаан-медерели, сагыш-сеткили, бодун долгандыр хүрээлелче көрүжү, үе-чергелери, улуг-биче кижилер-биле хамааржылгалары, аажы-чаңы, өзүлдези, сайзыралы – бо шупту психология-биле холбашкан билиишкиннер.

120 КИЖИ БҮРҮТКЕТКЕН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) Даргазы  Каң-оол Давааның удуртулгазы-биле Төлээлекчилер ху­рал­дарының депутаттарын­га кандидаттарның баш бурунгаар бадылааш­кынын организастаар комитет бо хүннерде ажылын доос­кан.

ТУРУШТАР ТОДАРАТТЫНГАН

Тыва Республиканың делега­циязының Моолга албан езузу-биле май 14-17 хүннеринде чораанының түңнелдеринге хамаарыштыр парлалга конференциязын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрттирген. 

Рубрика: 

Страницы