1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Чаа Чыл-биле, хүндүлүг чонувус!

Эргим чаңгыс чер-чурттугларым!

2012 болгаш 2013 чылдарның солчурунга чедир каш хонук арткан. Россияның оруунуң база бир чылы эрте бээр. Ол төөгүге артып калыр.

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Чаа 2013 чыл эргин артап кирип олур. Чаа чыл—ол дээрге эрткен үеде кылган ажылдарывыстың түңнелдерин үндүрериниң, че-диишкиннерни сайгарарының, а чедир кылбаан чүүлдеривисти чаа чылче шилчидип алырының үези-дир.

Эргим сибирьжилер!

Үнүп орар Чаа чыл-биле силер­ге байыр чедирип тур мен!

Хүндүлүг хоочуннар!

Үнүп орар Чаа чыл-биле силер бүгүде байырывыс хүлээп ап көрүңер. Чаа чылга орнун чайлап берип турар Улу чылы кижи бүрү­зүнүң сагыш-сеткилинге онзагай чүүлдери-биле артып калыр.

Байыр чедириишкини

Чаа чыл — ол дээрге өг-бүле байырлалы. Ынчангаш дыка хөй кижи ону бодунуң аал-оранынга уткуур. Кижи бүрүзүнүң амыды­рал-чуртталгазынга кол чүүл өг-бүле болгай.

Эргим номчукчу!

Чыл бүрүзү төө­гү­ге болгаш кижиниң амыдыра­лынга кан­дыг-ла-бир уттундур­бас исти арттырып каар болгай.

Улу чылы кысказы-биле

Февраль 26-да тус чернии-биле 14 шак 20 минута турда Тывага база катап күштүг чер шимчээшкиннери демдеглеттинген. Ооң болган кол төвү Кызыл хоорайның чөөн талазынче 107 км черде Каа-Хем кожууннуң девискээринге силгиишкинниң күжү 8,5 балл болган.

Ш.В. Кара-оол: «Бүзүрелиңерни шынзыдып бадыткаар мен»

Үдеп турарывыс 2012 чылда республиканың амыдыралынга уттундурбас кылдыр эрткен кол болуушкуннарның бирээзинге Тыва Республиканың Дээди Хуралы (парламентизи) март 2-де Ш.В. Кара-оолга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазааның Даргазының бүрүн эргелерин тыпсырының дугайында шиитпирни хүлээп алганы болур.

Сөглээн сөзүнүң ээзи

Алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгу — Россия Федерациязының Чазаанга эң хөй чылдарда ажылдаан болгаш бөгүн-даа ажылдап турар удуртукчу. Российжи Чазак кежигүннериниң аразында ол дег байлак арга-дуржулгалыг политик чок. С.К.Шойгу — Россияның маадыры, армия генералы, РФ-тиң Айыыл чок чорук Чөвүлелиниң кежигүнү, "Чаңгыс демниг Россия" партиязының удуртукчуларының бирээзи, Орус география ниитилелиниң президентизи.

Тываның чоргааралы

"Россияның паралимпийжи шилиндек командазының ча адыкчылары шаңналдыг черлерни шуптузун ээлээш, өске спортчуларга тиилеп алыр бичии-даа арганы бербээн. Ылаңгыя Михаил Оюн американ спортчу Эрик Беннетти 6:0 санга кончуг чараш бүзүрелдиг ойнап алгаш, хүлер медальды чаалап алган. Россия медальдар саны-биле үшкү черже үнген!" — деп, спортчу комментаторнуң үнү Лондондан Тывага, Россияга өөрүшкүнүң, чоргааралдың медээзин эккелген.

Рубрика: 

Страницы