1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЭР ШЫНАР ӨГ-БҮЛЕГЕ ХЕВИРЛЕТТИНЕР

Полицияның полковниги Март-оол Сер­геевич ТАРНАЧЫ чүгле мергежилиниң аайы-биле тергииннерниң аразынче кирип турар эвес, а чоргааранчыг акы, ада, өңнүк болгаш кайнаар-даа кады хайгыылче чоруп болур командир.   
«Мээң ачам Сергей Майныевич Тарначы суд шиит­кекчизи кижи чораан. Ол аныяанда "аъдының бажы эрте хоя берген". Авам Антонина Иван­овна сес ажы-төлү-биле арткан. Уруг-дарыын өстүржүп, кады чурттаарын аңаа мээң ийи дугаар ачам Соян Давыкович Доржу дээрзи сүмелээрге, ол чөпшээрежип, на­йыралдыг өг-бүлеге тос кады төрээн өзүп кээп, чуртувустуң багай эвес хамаатылары болдувус. Соңгу аданың соок караа деп чүве көрбээн мен, ол төрээн адавыс ышкаш, бисти кижизидип, амыдыралывысты углап-баштап каан. Ооң үлегерин эдерип, мен беш ажы-төлүмге багай эвес ада болурун кызып чор мен» — деп, ол өг-бүле дугайында бодалын илеретти.
Красноярскиниң башкы институдун эге шериг белеткелиниң болгаш күш-культура башкызы мергежилдиг доос­каш, Кызылдың башкы институдунга ажылдап чедип кээрге, бокс талазы-биле спортка хандыкшылын деткип, Сергей Федорович Чадамба: «ИХЯ-ның спортчу клувунга күш-дамырың сайзырадып, белеткелдериң уламчылаар болзуңза, эки-дир ийин» — деп сүмелээрге, ИХЯ-ның чанында организастыг кем-херек үүлгедиглеринге удур эргелелдиң дүрген хөделир тускай отрядынга ажылдай берген. Аңаа он чыл ажылдааш, баштай дайынчы, оон чада аайы-биле өзүп, начальнигинге чедир ажылдаан.
Ажыл-албан аайы-биле тускай дептерин көөрүм­ге, бирги чечен дайынынга ийи катап, ийиги чечен дайынынга 5 катап, ниитизи-биле 7 катап дайын хөделиишкиннери болуп турар черже сургакчылаан болду. Сургакчылаашкынның хуусаалары барган санында улгадып-ла органын база эскердим. Ол-ла дептерде бокска спорт мастеринге кандидат, «Эрес-дидим чорук» ордени, «Төрээн чуртунга ачы-хавыяазы дээш» деп орденниң ийиги чергези, «Хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаарынга шылгарааны дээш» медаль, ниитизи-биле 59 аңгы шаңнал-мактал, ооң иштинде «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг атты тывыскан дугайында бижик бар. 
«Мээң ажыл-ижимге дагдыныкчыларым Вячеслав Кыргыс, Альберт Баазан, Сергей Чадамба болгаш өскелерниң-даа үлегер-чижээ, деткимчези, чаңгыс катап эктимни часкап кааны безин аажок улуг салдарлыг болганын чугаа­лаксап тур мен. Удуртукчу ажыл-ишке сайыдывыс А. Лобановтуң  чон-биле чугаа­лажырын, ажылды организастаар арга-дуржулгазын онзалап көрүп, ажылымга ажыглап чор мен. 
Ажыл-ижинге кызымак аныяктар иштики херектер адырында хөй. Бо каш хонуктарда «Чоннуң участок опертөлээзи» деп мөөрей чоруп турар. Тывага Бии-Хемден Роман Петров тиилээн, ам улаштыр Россияның тергиин участок опер­төлээзин тодарадыры арткан. Чаңгыс чер-чурттуувусту деткииринче «Шын» солуннуң номчукчуларын кыйгырар кижи-дир мен. Бадылаар адрези бо http://www.krsk.kp.ru/daily/26598/3614278/. Кончуг нарын болгаш психологтуг   белеткел негеттинер мергежил-дир. Ынчангаш полиция ажылдакчыларынга бүгүдеге экини күзедим» — деп, ол профессионал байыр­лалын таварыштыр коллегаларынга байыр чедирди.
          Айлаң ДАРЖАА.
Владимир Чадамбаның 
тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.