1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШКОЛАЛАРГА ЧАА АВТОБУСТАР

РФ-тиң, ооң иштинде ТР-ниң Чазаа, үе-шагның бергелери турза-даа, чурттуң өөредилге адырынче кичээн­гейни кошкатпайн турар. Ооң бир көскү чижээ «Школаларның автобус парктарын чаартырының федералдыг программазын» боттандырып эгелээни болур.
2006-2011 чылдарда мурнады хөгжүдер «Өөредилге» деп национал төлевилел езугаар Тыва Республиканың ниити өөредилге албан черлери 101 автомашинаны, оларның аразында “ПАЗ” маркалыг 41, “ГАЗ” маркалыг 27, “УАЗ” маркалыг 33 автомашинаны алган.
«Школаларның автобус парктарын чаартырының федералдыг программазын» езугаар бо удаада 33 санныг автотранспортту саткан: «ПАЗ 32053-70» маркалыг 3 автобусту ниитизи-биле 4843000 рубльге, «ГАЗ-322121» маркалыг 30 «Газельди» 34980000 рубль-биле саткан. Оларны чурттуң «ГАЗ», «Форд Соллерс Холдинг», «ПАЗ», «КАВЗ» болгаш «Волгабас» автобүдүрүлгелерден алган.
Ноябрь 11-ниң хүнүнде ТР-ниң Чазак бажыңының мурнунга республикага келген техниканы чыскаапкан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол школалар директорларынга байыр чедиргеш, автомашиналарның дүлгүүрлерин ба­йырлыг байдалга тывыскан.
Чазак Даргазының айтыышкынын езугаар бирээзи-ле 24 олуттуг “ПАЗ” автобустарны Кызылдың «Спутник» микрорайонунда болгаш солагай талакы дачаларда чурттап турар өөреникчилерни школаларже чедирип дажыглаар кылдыр Кызылдың школаларынга дамчыдып берген. Үш “Газельди” Чербиниң, Хөндергейниң, Кызыл-Арыгның кадыы кошкак уруглар өөренип турар школаларынга берген. Ол ышкаш ТР-ниң Күрүне лицейи, Тываның Кадет корпузу, Кызылдың 11, 4 дугаар школалары, Чадаананың №2, Улуг-Хемниң Хайыракан, Арыг-Үзүү, Сүт-Хөлдүң Ак-Даш, Мөңгүн-Тайганың Мугур-Аксы, Бай-Тайганың Кызыл-Даг, Өвүрнүң Чаа-Суур, Тожунуң Ий суурларда школалар 12 олуттуг чаа “Газельдерге” чединген. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол школалар директорларынга чаа автотранспортту хүлээдип тура, камныг эдилээрин, оларны өскээр ажыглай бербейн, кышкы үеде болгаш чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының үезинде өөреникчилер сөөртүрүнге ажыглаарын, уруглар аргыштырылгазынга харыысалгалыг чолаачыларны хаара тударын сүмелээн.
Республиканың школалары бо автобустары-биле күрүнениң түңнел аттестациязының үезинде шылгалдалар эртер пунктулар аразынга 4 муң хире 9-ку классчыларның, 2 муң ажыг 11-ги класс­тың  өөреникчилериниң айыыл чок аргыжылгазын хандырар.
Өөредилге албан черлеринге чаа автобустар садар талазы-биле программаларга киржилгени эрге-чагырга ам-даа уламчылаарын Тываның Баштыңы аазаан. Келир чылын бо хевирлиг 80 автомашинаны садары көрдүнген. 
“Республиканың школаларының өөреникчилери маргылдааларга, аңгы-аңгы республика чергелиг мөөрейлерге киржири-биле ниитизи-биле 30 "Газель" деп, 3 "ПАЗ" деп маркалыг автобусту быжыглаанывыс дыка улуг чедиишкин деп санап турар мен. Өөредилге яамызынга суурларда школалар-биле Кызыл хоорайның школаларының аразында кады ажылдажылганы, бот-боттарының аразында аалдажып, арга-дуржулга солчулгазын күштелдирерин диледим. Бо автобустарның ачызында көдээде чурттап чоруур бичии оолдар, уруглар хоо­райда орус дылдыг класстарда өөренип турар эштери-биле кады чугаалажып, аразында таныжып, чоок найыралдажы бээрин дыка-ла күзээр-дир мен. А Кызылдың кыдыында дачалардан кээп турар бичии уругларга тускай школачы маршрутту тургускаш, эртен эккелгеш, кежээ уругларны чедирип турар болу бээр. Ол безин көскү чедиишкин деп санап турар мен. Бистиң бичии чаштарывыстың өөрениринге эки байдалдарны тургузарындан эки үүле каяа турар боор. А автобус ап турар башкылар тыва хептиг турарга, түрлүг-даа, чараш-даа, чоргаар-даа чорду» — деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол интернетте бодунуң блогунда бижээн.
Даш-оол МОНГУШ белеткээн.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.