1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ШКОЛАЖЕ ЧОРУУРУНГА ДУЗАЛА"

Чаа өөредилге чылынга чедир каш-ла хонуктар арткан, ада-иелер ажы-төлүн школаже белеткеп, дүвүреп-ле эгелээр. Кызыл хоорай мэриязының өг-бүле болгаш уруг­лар камгалалының килдизиниң начальниги Алефтина Михайловна Салчактан­ чыл санында эртип турар «Школаже чоруурунга дузала» деп акция дугайында чугаалап бээрин диледивис.
— Кызыл хоорай мэриязының № 820 док­таалы-биле чыл санында «Всеобуч» деп айны чарлап турар. Ооң иштинде августуң 10-дан сентябрь 20-ге чедир «Школаже чоруурунга дузала» деп акцияны чарлаан. Ол дээрге хөй ажы-төлдүг, амыдыралы берге байдалда өг-бүлелерниң школа назылыг ажы-төлүнге чаа өөредилге чылынга школачы херекселдер (форма, идик, спортчу хеп, ранец) чыып бээринге деткимче-дир. Аңаа чаа идик-хеп чыыры албан эвес, байдалы эки идик-хепти база дужаап болур. Ынчангаш бо хүннерде Кызыл хоорайның 92 албан организациязынче бо акцияга киржирин дилээн кыйгырыгларны тараткан бис.
— Кайы албан чери бир дугаар деткимчезин көргүскен ирги?
— Бир дугаар дузаламчызын көргүзер дээн албан черлеринге Кызыл хоорайның үндүрүг албаны, Казна чери, ТР-ниң Саң-хөө яамызы, «Респект» садыг хамааржыр. Чижээлээрге, Yндүрүг албаны 4 ажы-төлүн часкаан өстүрүп турар адага база 7 ажы-төлдүг өг-бүлеге, өскелери база бир-бир өг-бүлелерге деткимчезин көргүзер болган. «Респект» садыг (ээзи Елена Владимировна Дюкова) 119 эжеш чаа идиктер-биле дузалаан. Ол дээрге дыка хөй өг-бүлеге улуг деткимче-дир. Ынчангаш бо деткикчилеривиске буянныг үүле-херекке деткимчезин көргүскени дээш, четтиргенивисти илередир-дир бис.
— Деткимче алыр дээш, чеже өг-бүле билдириишкин киирген ирги, Алефтина Михайловна?
— Бо хүнде 100 ажыг өг-бүле билдириишкин киирген. Ам ол ажы-төлдүң өөренип турар школаларынга чедип, рейдилер кылып турар бис. Канчап-даа кээрге уругнуң башкылары оларның кандыг байдалда чурттап турарын эки билир болгай. Ынчангаш ада-иелер чүгле мэрияга эвес, аргалыг-ла болза, өөренип турар школазынга баргаш, билдириишкин киирерин сүмелээр-дир мен.
Чарлаттынган ай иштинде бажыңнар хынаар рейдини база чорудуп эгеледивис. Чүге дизе хөй өг-бүлелер аай-дедир көжер чорук көвүдээни-биле (миграция) бо ажылды башкылар, социал ажылдакчылар, назы четпээннер-биле ажылдаар килдистиң, уруглар поликлиникаларының ажылдакчылары-биле кады чорудуп турар бис.
— Билдириишкин киирерде, шынзылга дужаар бе?
— Бир эвес школазынга киирер болза, кандыг-даа шынзылга херек чок. Мэрияда болгаш школа бүрүзүнде хүлээп алыр пунктулар бар. Оон аңгыда бистиң бүрүткелде турар өг-бүлелер база бар. Кандыг байдалдыг өг-бүле деп чүве көстүп турар болгай. Чеже-даа хөй ажы-төлдүг болза, билдириишкин биживес, тоовас азы билбес чоруп турар ада-иелер база бар болур. Бис ындыг өг-бүлелерни илередип тывар сорулгалыг ажылдап турар бис. Уруг бүрүзү сентябрь 1-де парта артынга олуруп, өөредилгезин шупту идик-хеви, өөренир херекселдери четче эгелээр ужурлуг.
— Чылдың-на деткимче алыр дээш, катап кээп турар ада-иелер хөй бе?
— Ийе, бар. Чамдык ада-иелер ажы-төлүн боттары школаже белеткээрин кыспас, арай азырадыкчы хөөннүг апаар. Ада-ие боттары ажы-төлүн школаже кызып белеткээр, херек чүүлүн садар ужурлуг. Ол дээрге оларның хүлээлгези-дир. Шыдаар шаа-биле херек чүүлүн садып, уруун школаже белеткээр, а  бистер чүгле ол өг-бүлеге чүү четпейн турарыл, ону четчелеп бээр бис. Чамдык улус бистиң хүлээлгевис деп бодаар, бис чүгле шыдаар шаавыс-биле чедер, четпестерин чыып бээр, дузалажыр ужурлуг бис.
— Эң-не идепкейлиг деткикчилериңерни адап көрүңерем?
— «Школаже чоруурунга дузала» деп акциядан аңгыда, «Чылыг хептер», «Чигирзиг белек» деп акциялар база чыл санында чоруп турар. Бо акциялар үезинде үргүлчү деткимчезин көргүзүп чоруур албан черлеринге Каайлы албан чери, кызыгааржылар, Казна чери, Саналга палатазы (Счетная палата), «Городские рынки» МУБ, «Изум­руд» садыг хамааржыр.
Ынчангаш бо чүүлдү ажыглап, албан-организацияларның ажылдакчыларын бо акцияга каттыжарын кыйгырып тур бис. Дузаламчызын көргүзүксээн улуска хөй ажы-төлдүг, амыдыралының байдалы берге өг-бүлелерниң даңзызын Кызыл хоорай мэриязының өг-бүле болгаш уруглар камгалалының килдизи бээр. Школачы херекселдер-биле ажы-төлге Билиг­лер хүнүнде дузалап, херек чүүлдерни белек кылдыр сөңнеп болур силер.
Алдынай СОЯН  чугаалашкан.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.