1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧЭЭЛИЛЕР БОЛГАШ ӨРЕЛЕР

Март 28-те «Шын» солуннуң редакциязынга чурттакчы чоннуң, албан черлериниң өре-ширезиниң, алимент, чээлилер, торгаалдар төлевирлериниң, коллекторлар агентилелдериниң, эргелелдиң ажыл-чорудулгазының талазы-биле «дорт харылзаа» болуп эрткен. Номчукчуларның айтырыгларынга РФ-тиң Суд приставтарының Тывада эргелелиниң даргазы Омак Степанович Достай харыылаан. 
Чугааның кол утказы – чурттакчы чоннуң ортузунда чээли алгаш, төлеп шыдавайн, өреленип турар улустуң көвүдээни. РФ-тиң Суд приставтарының Тывада эргелелинде 2016 чылда суд  шиитпири-биле күүседир ужурлуг херектерниң саны 340342  болган. Ажыл чорудулгазын төндүрген херектерниң саны 198194 (2015 чылда 119904). Күүселде херээниң талазы-биле 1 млн. 698 муң рубльди тырткан. Эргелелдиң мурнады көрүп турар ажыл-чорудулгазы алиментилер төлевирлеринче угланган. Оон аңгыда коммунал ачы-дуза чедирилгезиниң өрелери, үндүрүглер, торгаалдардан аңгыда өскүс уругларга бажың бээр дуга­йында күүселде херектерин кичээнгейге ап турар. Суд приставтары өрелиг улустардан болгаш албан черлеринден 87 млн. 293 муң рубльди эрткен чылын күрүнеге эгиткен. Оон аңгыда бюджеттен дашкаар күрүнениң социал фондуларының 316078 рубльдиң үндүрүглерин (2015 чылга деңнээрге, 15,6 хуу өскен) төлеткен.
Алтынай Чимит, Кызыл хоорай:
— Тывада коллектор агентилелдеринге хамаарыштыр чурттакчы чондан хомудалдар кирген бе?
Омак Достай: 
— 2017 чылдан эгелеп коллектор агентилелдериниң ажыл-чорудулгазын хынаар эргени биске берген. Кызылда “Финансовый контроль” деп хамаарышпас федералдыг коллектор агентилелиниң төлээлери ажылдап турар. Оларга хамаа­рыштыр чаңгыс-даа хомудал эргелелге келбээн. 
Шончалай  Ховалыг:
— Алимент төлевейн турар, өре-ширези көвүдээн дээш, хамаатыларның фото-чуруун солуннарда, социал четкилерде салган болур. Ол хоойлуга дүгжүп турар бе?
Омак Достай:
— Хоойлу-дүрүм аайы-биле алырга, өрелиг кижини дилээр дугайында херекти оттурган соонда, чогуур хемчеглер алдынган турар ужурлуг. Мындыг аргаларны бүгү Россияда ажыглап, солун-сеткүүлдерге, радио-телевидение болгаш кудумчуда баннерлерге, экраннарга алимент төлевейн, чаштынып турар улустуң фоточуруктарын салып болур. Эки тура-биле өрезин төлевейн, чаштынып турар улуска хамаарыштыр аңгы херекти оттурар. Чедимчелиг, эки-даа чурттап чоруур адалар ажы-төлүнге дузалашпайн, алимент төлевейн турар таварылгалар бар. Социал четкилерниң ажык-дузазы улуг. Чоокта чаа уруунга алимент төлевейн турган хамааты эргелелге келген.

Уланчызын 2017 чылдың апрель 1-де үнген №35 "Шын" солундан номчуңар.

Дорт  харылзааны  Шончалай  
ХОВАЛЫГ  белеткеп  эрттирген.
Владимир  ЧАДАМБАНЫҢ  тырттырган  чуруу.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.