1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧЕТЧИР МАЛ ЧЕМИН БЕЛЕТКЭЭР

Республиканың Чазаа күскү дүжүт ажаалдазының чамдык түңнелдерин үн­дүрген. Сентябрь 17-ге че­дир, 2,3 муң га тараа шөл­дериниң 24 хуузунда дүжүттү ажааган. 3,45 муң тонна кызыл-тас база 55 тон­на суланы ажаап алганын көдээ ажыл-агый бол­гаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.  

Агаар-бойдустуң таарымчалыг эвес болганындан, 5 муң хире тонна кызыл-тасты чидирген. Ча­йын дүшкен долудан Бии-Хем биле Каа-Хем кожууннар улуг когаралга таваржып, 430 га черден үнген тарааны агаар-бойдустуң халавы узуткаан. Ынчан ылаңгыя Аяс Тюлюштүң, Виктор Пироговтуң база Михаил Чугаевтиң ажыл-агыйлары эң-не когарап, ниитизи-биле 2 млн. рубль түңге тараа дүжүдүн чидирген.  

Картофель биле ногаа шөл­де­ринден 82 база 94 хуу дүжүттү ажааган. 27 муң тонна картофель дүжүдүн чыгган, гектардан ортумаа-биле 113 тонна. Бир гадан 1345 центнер ногааны ажаап, ниитизи-биле 3659 тонна дүжүттү алган.  

Сентябрь 17-ниң байдалы-биле, республиканың көдээ ишчилери 218 муң тонна сиген-ширбиилди белеткеп, планныг онаалдазын 96 хуу күүсеткен. 2017 чылдың ол-ла үезинге дең­нээрге, 9 хуу хөй. Мал чеми белеткээр планын 17 кожууннуң 11-и күүсеткен. Бай-Тайга, Ба­рыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Бии-Хем база Чаа-Хөл кожууннарда мал чеминиң белеткели амдыы­зында 90 хуу бичии-ле четпес.  

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол яамылар болгаш кожууннарда көдээ ажыл-агый эргелелдериниң кичээнгейин «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң ажыл-агыйларында мал чемин белеткээр планче угландырган. Аныяк фермерлер амдыызында 5,5 мүң тонна сигенни, азы планын 90,6 хуу күүсеткен. Кыштагжылар ылаңгыя 2018 чылда чаа эгелээн малчыннар, кыжын мал бажының чидириин болдурбазы-биле, мал чемин четчир болгаш артар кылдыр белеткеп алыр ужурлуг дээрзин Шолбан Кара-оол сагындырган.  

Республиканың ажыл-агыйларында бир баш малга онааштыр ниитизи-биле 3,7 центнер мал чемин белеткээн. Хой ажыл-агыйынга ол көргүзүг кышкы мал чеминге четчир-даа болза, планныг онаалдада айыттынганындан эвээш болуп турар. Рес­публика Баштыңы оон аңгыда, 6 сүт-бараан фермазында мал чеминиң бар курлавырының шын медээзин бээрин яамыдан негээн. Сибирьде бир баш бода малга 17 центнер чемни белеткээр сорулга салдынган болза, Тывада оон 2 катап эвээш болбас ужурлуг.

Шолбан Кара-оол респуб­ликаның 13 кожуунунга мал чеминиң курлавыр фондузун тургузар дээн негелдезин катап база сагындырган. Муниципалдыг курлавырның ниити хемчээ­ли 1,7 муң тоннадан эвээжевес ужурлуг. Регионнуң курлавыр фондузу 1 863 тонна кылдыр планнаттынган. Ооң 45 хуузу азы 843 тонназын белеткээн.

ТР-ниң Чазааның парлалга албаны.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.