1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАРАШТАНЫР ӨРГЭЭ - "АЯННЫГ"

Ажылгыр кижи эки чурт­тал­ганың оруун чайгаар тыва бээр. Сөөлгү үеде бизнес, сайгарлыкчы чорук аныяктарның кичээнгейин хаара тудуп турар апарган.
Баш таарыкчызы – күш-ажыл рыногунда чугула херек мергежилдерниң санында. Баш таарыкчызының өске мергежилдердан онза ылгалы – ол чүгле бодунуң ынак ажылын кылып турар эвес, а өскелерни чараш аян-шинчиже киирер кижилер-дир. 
2015 чылда Ак-Довурак хоо­райның аныяк сайгарлыкчызы Милана Ооржак “Сен – сайгарлыкчы сен» деп федералдыг программаның деткимчези-биле «Аянныг» чараштаныр өргээни ажыткан. Чүс муң рубль-биле 3 тускай сандай, 3 көрүнчүк, баш чуур, кургадыр дериг-херекселди садып алган. Аныяк сайгарлыкчы чараштаныр өргээ турар оран-саваны хөлезилеп турар. Ооң ишти-даштын Кызылда чараштаныр өргээлер дег дерип шимээни дораан-на каракка илдиге бээр. Баш таартыр улустар кирип кээр­ге, Милананың кады ажылдап турар үежи уруглары хереглекчилерин хүлүмзүрүй аарак хүлээп алырын эскердим. 
Милана Ооржак «Аныяк­тар­ның бизнес-төлевилелдери – 2014» республика конкурузунуң шилилде түңнелдери-биле «Дүр­генче» путевканы ап, хөйнүң мурнунга бизнес-төлевилелин камгалап алган. “Дүргенге эрткен аныяктар шуулганынга дуржулгазы бедик бизнес-тренерлерниң өөредиинден, мастер-класс­та­рындан дыка хөй ажыктыг чүүлдерни билип алдым” – деп, аныяк сайгарлыкчы чугаалады. 
Чараштаныр өргээде баш таа­рарындан аңгыда холдуң дыргактарын хевирлеп кылып, аянныг кылдыр угулзалай аарак будуп турар. 
Амгы үеде Милана ажыл-херээн улаштыр сайзырадыры-биле ийиги өрээлди септеп эгелээн. Аңаа эрин, кирбик, карактарны үр үе дургузунда балалбас кылдыр будуурун (татуаж), мага-бот нугууш­кунун кылыр тускай өрээлди ажыдарын планнап алган. Чараштаныр өргээде ниитизи-биле үш кижини хаара тудуп, ажылчын олуттар-биле хандырган. Баш таарыкчылары Кызылга өөренип, тускай мергежилди чедип алганнар. Олар улаштыр эрин, кирбик, карактарны будуу­рунга немей өөренип алыр деп турар. Милана ажылдакчыларын кончуг шыңгыы шилээн, чүге дизе чараш болгаш шынарлыг ачы-дуза чедирилгези чараштаныр өргээниң кол сорулгазы. Ачы-дуза чедирилгезиниң өртек-үнези ак-довуракчыларга таарымчалыг болганы-биле хе­реглекчилерниң саны база четчир. Баш таарыкчылары айда 10 муң рубльди ажылдап ап турар. 
Аныяк улус амыдыралда чүг­ле хереглел туруштуг эвес, а бурунгаар көрүштүг болгаш тывынгыр-сагынгыр болур ужурлуг дээрзин Милана эки билир. Олар күрүнеден алган деткимчени кызымаккай ажылы-биле бадыткаар сорулгалыг. Аныяк сайгарлыкчы амгы үениң агымы-биле деңге базып, интернетте “Вконтакте” социал четкиде “Аян­ныг” чараштаныр өргээ деп бөлүктү ажыткан. Хереглекчилер оон чарлаттынып турар акциялар дугайында, ачы-дуза чедирилгелериниң өртек-үнезин билип алыр аргалыг. Оон аңгыда улуг назылыгларга чиигелделер база көрдүнген.
Ак-Довурак хоорайда ба­за бир чараштаныр өргээ ажыт­тынганы тус черниң чурт­так­чы­ларының күзелдии-биле баар чери апарган дээр болза частырыг болбас. 
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруктары.

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.