1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАГЫТАЙГА ЧАЙГЫ ЧЫЫШ

Июнь 27 — Россияга Аныяктар хүнү

Июнь 20-де Тываның Күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультединиң бирги курузунуң доозукчулары Чагытай хөлдүң девискээринге чайгы чыыш эрттирери-биле аъттаныпканнар.

Олар «эзеңги тевериниң» кыры турда чеде бергеш, бөлүктүң куратору, аныяк башкы Саяна Орлановна Күжүгет-биле ужуражып, ажыл-ижиниң дуга­йында сонуургап чугаалаштым.

С.Күжүгет Таңды кожууннуң Бай-Хаак ортумак школазын дооскаш, Хабаровскиниң күш-культура болгаш спорт академиязынче өөренип кирген. Школачы чылдарындан-на спортка хандыкшылдыг болгаш ук академияны бергедээшкиннер чок чедиишкинниг дооскаш, Тываның Күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультединге ийи чыл бурунгаар ажылдап чедип келген. Бо чайгы чыышче чоруп турар бөлүк ооң бир дугаар куратор бооп алган бөлүү. Аныяк башкы бодунуң студентилериниң дугайында мынчаар чугаалады:

— Эрткен өөредилге чылында бирги курсче ниитизи-биле 28 кижи, оларның иштинде 5 уруг, артканнары оолдар, 20-зи бюджеттиг, 8-и төлевирлиг олуттарже өөренип кирген. Чыл дургузунда демнежип кады ажылдап келгенивистиң түңнелинде өөредилгеге, хөй-ниити ажылдарынга база университеттиң иштинге болуп эртип турган спортчу маргылдааларга, эртем-практиктиг конференцияларга-даа чедиишкиннеривис хөй болган.

Бөлүкте барык кижи бүрүзү спортка хандыкшылдыг деп чугаалап болур. Оларның хөй кезии спорттуң чүгле чаңгыс хевиринге эвес, а үш-дөрт янзы хевирлеринге сонуургалдыглар. Бирги курска өөренип кээр­де, школага-ла спорт мастеринге кандидаттың деңнелин күүседипкен спортчуларывыс бар. Оларга кикбоксерлар Күдер Алдын, Олча Монгуш хамааржыр. Күдер Алдын бо чылын «Спорт мастери» атты чедип алган. Тыва-даа, хостуг-даа хүрештерге мөгелеривис Роберт Сат, Аяс Сат, Илья Кызыл-оол, Сеңги Дак-Хөө, Ангараг Монгуш; черниң уг-шиин тыварынга спорт мастеринге кандидат Айгуль Кувезин, бут бөмбүүнге, чиик атлетикага, хаактаарынга тергииннер Мерген Монгуш, Чаяна Монгуш, Ай-Хаан Сарыглар, Дарыма Саая дээш, адаар болза, бүдүн бөлүктүң студентилериниң шуптузунуң-даа аттарын адап болур. Чүге дизе, факультедивистиң ады-ла мында спортчулар өөренип турар дээрзин херечилеп турар.

Чайгы үеде бистиң спортчуларывыс Чагытай хөлге дыштанмышаан, күш-дамырын дадыктырып, спорттуң янзы-бүрү хевирлеринге маргылдаа-мөөрейлерни эрттирерлер.

Светлана ООРЖАК.

№69 «Шын» 2016 чылдың июнь 23

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.