1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА ШКОЛА ТУДАРЫН ШИИТПИРЛЭЭН

Тываның Баштыңы Шол­­бан Кара-оол Улуг-Хем кожуунга ажылчын аян-чорук кылып чораан. Ол кожууннуң Ийи-Тал болгаш Иштии-Хем суурларының школаларынга четкен. 
Ийи-Талдың чурт­такчылары­ның кызымаккай чо­руунуң ачызында ажылдап турар школага Шолбан Кара-оол кирген. «Эрткен вектиң 30 чылдарда туттунган ол оран-сава бустурунуң кырында келген, кээп дүшпезин дээш, дээвиирин сөлеп каан. Ындыг бергелер турза-даа, школазын арыг-силигге тудуп турар өөреникчилер болгаш башкылар, эр хейлер! Байдал бо хевээр турбас ужурлуг, Чаа школаны 2017 чылда-ла тудуп эгелээр бис. Часкы үер албас черде участокту тускайлаан» – деп, Шолбн Кара-оол ол суурже аян-чоруун түңнээн. 
Ол-ла хүн Чазак Даргазы Иштии-Хемниң школазын барып көрген. Ол бичии суурнуң амыдыраарынга дуза чедирип турар объектилерниң бирээзи школа деп ол чугаалаан. Федералдыг М-54 автооруктуң угланыышкынының өскерилгени-биле ол оруктан 8 километр черде турар Иштии-Хемге хөгжүүрүнүң чаа аргалары тургустунар ужурлуг. 
«Ында чаа школа делгем-даа, чылыг-даа, спорт залы база бар. Улуг хоорайларда школалардан дудак чок. Коллективке чүгле эп-найыралдыг чурттаары болгаш ажылдаары арткан! Иштии-хемчилер ажылгыр боорга, деткээн бис, олар боттарының күш-ажылы-биле амыдырап турарлар. Кат чыып, тооруктап, аңнап… Халас кежик манавайн, ажылдап турар» – деп, респуб­лика Баштыңы Иштии-Хемге ужуражылга соонда дыңнаткан.
Чаа школа тудуп бергени, эки деткимче дээш Иштии-Хем суурнуң башкылары өөрүп четтиргенин Тываның удуртукчузунга сеткилиниң ханызындан илереткеннер. Эрги школадан чылыг-даа, делгем-даа, спорт залдыг болгаш столоваялыг болган. Уруглар улуг күзелдии-биле спортка киржип турар, оларның дыка хөйү Улуг-Хемниң шилиндек командазының составында кирген.
 
СИБИРЬ ЧЕМПИОНАДЫ ТЫВАГА БОЛГАН
 
Эрткен дыштаныр хүн­нерде Кызыл хоорайда Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге 23 хар чедир назылыг элээ­ди оолдарның болгаш кыстарның аразынга дзюдога Сибирьниң федералдыг округунуң чемпионады болган. 
Сибирьниң федералдыг округунда дзюдо федерациязының президентизи Виктор Поддубный маргылдаага кээп чораан. «СФО-нуң чемпионадын Тывага — мөгелер чуртунга эрттиргени чогумчалыг-дыр. Тыва мөгелер сөөлгү чылдарда чүгле эки эвес, тергиин эки хүрежип турар апарганнар.  Ынчангаш республиканың чоргаарланыр чүүлдери хөй» –деп, маргылдаа­ны ажыдып тура, Виктор Поддубный чугаалаан. 
Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол дзюдо федера­циязының президентизи Виктор Поддубныйга өөрүп четтиргенин илергейлээн. «Дзюдога чоргаарланыр бис. Спорттуң бо хевиринге Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путин киржип чоруур. Бистиң күрүневистиң баштыңы спортчу кижи болганы чоргааранчыг-дыр. Аңаа деңнежир бис. А Тывага хамаарыштыр алырга, Европа чемпиону Дженни Ча­мыян, эрткен чылын Европага чем­пионнаан Саян Ондар мында турлар. Бо талазы-биле сылдыстарывыс бар. Дзюдо — чараш хүреш, дзюдо — амыдырал-дыр» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
ТР-ниң Чазааның
парлалга албаны.
 

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.