1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЫВАГА ДОРТ ХАМААРЫЛГАЛЫГ

2016 чылдың декабрь 6-8 хүннеринде Москва хоорайга судьяларның IX Бүгү-российжи съездизи болуп эртер. Россия Федерациязының субъектилериниң дээди судтарының, арбитраж судтарының, ниити юрисдик­цияның федералдыг судтарының, шериг судтарының, эптештирилге судтарының, а ол ышкаш конституция (устав) судтарының 700 делегаттары ооң ажылынга киржир.
Судьяларның конференциязынга соңгуткан беш делегат Тыва Республиканың судьялар ниитилелин улуг шуулганга барып төлээлээр. Олар дээрге Тыва Республиканың Дээди судунуң судьязы Елена Кудаш-ооловна Ондар, Тыва Республиканың  Арбитраж судунуң даргазы Владимир Алдын-оолович Ажи, Тыва Республиканың Конституция судунуң даргазы Аяс Плоткаевич Саая, Кызыл хоорай судунуң судьязы Урана Майнаковна Ооржак болгаш Кызыл хоорайның эптештирилге судунуң №1 суд участогунуң судьязы Роман Чадыгбаевич Инмии суглар-дыр.
Олардан аңгыда судьяларның IX Бүгү-российжи съез­дизинге Россия Федерациязының судьялар чө­вү­ле­линиң кежигүнү, Тыва Республиканың Дээди судунуң административтиг херектер талазы-биле суд коллегиязының даргазы Алекмаа Анай-ооловна Салчак, Тыва Республиканың Дээди судунуң даргазы Надежда Чычан-ооловна Күжүгет болгаш Тыва Республикада Суд департаментизиниң эргелел начальниги Андрей Петр­ович Чернявский база киржирлер.
Судьяларның IX Бүгү-российжи съездизиниң деле­гаттары чурттуң суд системазының сөөлгү дөрт чыл­дарда ажылының чугула чүүлдерин сайгарып чугаа­лажып, чидиг айтырыгларын шиитпирлээриниң оруктарын дилеп, ооң моон соңгаар хөгжүлдезиниң угланыышкыннарын тодарадыр ужурлуг. Ооң-биле кады Россия Федерациязының Судьялар чөвүлелиниң, Россия Федерациязының Дээди квалификация коллегиязының болгаш Судьяның албан-дужаалынга квалификация шылгалдаларын хүлээп алырының дээди коллегиязының кежигүннерин съездиниң делегаттары соңгуур. 
Судьяларның IX Бүгү-российжи съездизиниң делегат­тарының мурнунга Россия Федерациязының Кон­ституция судунуң даргазы В.Д. Зорькин, Россия Федера­циязының Дээди судунуң Даргазы В.М. Лебедев илеткел кылырлар.
Россияның Президентизи Владимир Путин съездиниң ажылынга киржир.
Тыва Республиканың Дээди судунуң хуралдаар залынга судьяларның IX Бүгү-российжи съездизиниң Тыва­дан делегаттары парлалга конференциязын респуб­ликаның массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары-биле эрттирген.
Парлалга конференциязын Тыва Республиканың Дээди судунуң даргазы Надежда Күжүгет ажыткаш, судьяларның IX Бүгү-российжи съез­дизиниң чурттуң суд системазын улам сайзырадырынга улуг ужур-утказын дем­деглээн. Съездиге чугаалажыр нарын айтырыгларның аразындан Судья­ның этика кодекизинге киирер чамдык өскерилгелериниң бирээзинге хамаарыштыр бодунуң бодалдарын ол илереткен. Ол дээрге судьяның чоок төрелдери ажылдап турар организацияларның киржилгези-биле судка сайгарып көөр херектерни  судья чорударын хоруурун көрүп турар өскерилге. Бо өскерилге чүгле бистиң республиканың судьяларын эвес, Россияның өске-даа Тыва ышкаш биче республикаларның судья­ларын дүвүредип турар деп Надежда Чычан-ооловна чугаалаан. Чүге дээр­ге эвээш санныг чурттакчыларлыг республикаларның суд, прокуратура, нотариус, иштики херектер, суд прис­тавтары дээш өске-даа организацияларында судьяларның төрелдери ажылдап турар. Чамдык организацияларда хөй өг-бүлелерниң мергежил аайы-биле бүдүн-бүдүн салгалдары бар, ынчангаш судьяларның чоок төрелдери ажылдап турар организацияларның киржилгези-биле суд херектерин чорудары Тываның дыка-ла хөй эвес санныг судьяларынга нарын апаар. Чүге дээрге Судьяның этика кодекизинге киирер деп турар бо өскерилге езугаар судья бодунуң төрели ажылдап турар организациязы киржилгелиг херекти чорударындан ойталаар ужурлуг. Дыка хөй эвес санныг судьяларлыг бистиң республикага ук өскерилгени киирери кандыг уржуктуг бооп болуру баш бурунгаар илдең.
Россияның суд системазында кадр­лар айтырыы ону дүвүредип турарын база Тыва Республиканың Дээди Судунуң даргазы чугаалаан. Судьяларны Россия Федерациязының Президентизи бодунуң чарлыы-биле томуйлап турар. А судьяларны томуйлаарын Президентиниң чанында кадрлар талазы-биле комиссия белеткеп турар. 2015 чылда судьяның албан-дужаалынга кандидаттарның аразындан судьяның албан-дужаалынга 700 кандидатты томуйлаваан, ол дээрге Россияның суд системазының төөгүзүнге болуп көрбээн чүүл-дүр деп Надежда Чычан-ооловна демдеглээн. А Тывадан 1 кандидатты судья албан-дужаалынга томуйлаваан, ооң чылдагааны кандидаттың уруу рес­публика прокуратуразында ажылдап турары деп ол дыңнаткан.
Судьяның этика кодекизинге киирер деп турар чамдык нарын өскерил­ге­лер­ни судьяларның IX Бүгү-россий­жи съездизиниң делегаттары суд система­зының ажылынга чогумчалыг болур кылдыр шиитпирлээр боор деп идегелин ук съездиге киржир Тыва Республиканың Дээди Судунуң даргазы Н.Ч. Күжүгет илереткен.

Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 24-де үнген №136 "Шын" солундан номчуңар.

Шаңгыр-оол МОНГУШ.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.