1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чарлалдар, рекламалар

АЖЫЛ ТЫП АЛЫРЫНГА ДУЗА

Чурттакчы чонну ажылга хаара тудар талазы-биле күрүне ачы-дузазын «Кызыл хоорайның чурттакчы чонун ажылга хаара тудар төвү» күрүнениң казна албан чери чонга чедирип турар. 

"ШАГАА-2017" БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ХЕМЧЕГЛЕРИ

Культура-массалыг хемчеглер
 
Февраль 1-28 хүннеринде – «Шыдыраа – хаан­нар оюну» делгелге. Тыва Республиканың Нацио­нал музейи.

ЧАА ТЫВА КАЛЕНДАРЬ

Василий Максимович Балчый-оол журналистика шугумунга 20 ажыг чыл ажылдап, республиканың эң улуг солуну «Шынга» фотокорреспондентилеп тургаш, Тываның бүгү булуңнарын кезип, күш-ажылдың шалыпчыларының, республиканың алдар-аттыг кижилериниң портреттерин, фоторепортажтарны

ЧАГЫДЫЛГА-2017

БОДАЛДАРЫМ СОЛЧУР ХООЧУН ӨҢНҮҮМ
 

ШИВИ КЕЗИП БОЛБАС

Күрүнениң арга-арыг камгалакчылары Чаа чыл бетинде чаш шивини камгалаар ажылын күштелдирген.

МЕДЭЭЛЕР-МЕДЭЭЛЕР

СТИПЕНДИЯЛАРНЫ ТЫВЫСКАН 
 

АЖЫЛЫНГА БЕРДИНГЕН

ХООЧУННАРГА ОНЗАГАЙ БЕЛЕК

Республиканың «Шын» солуну бо чайын “Хоочунга чагыдылгадан кылып бер!” деп акцияны чарлаан турган.

ЮБИЛЕЙ!

Приглашаем Вас на 75-летний юбилей МБОУ «Чаа-Суурской СОШ имени Шарый-оол В.Ч», который состоится 4 ноября 2016 года в 11.00 часов

С уважением коллектив МФОУ СОШ с.Чаа-Суур.

 

В программе:

09.00 час – Прибытие и регистрация гостей

ЧАГЫДЫЛГА - 2017

2017 чылдың бирги чартыында «Шын» солуннуң чагыдылгазы Тываның бүгү почта салбырларында болгаш «Тывапечать» КХН-ниң киоскилеринде бо хүннерде чоруп турар.
 

"ШЫН" - ЧОННУҢ СОЛУНУ

2017 чылдың бирги чартыында «Шын» солуннуң чагыдылгазы Тываның бүгү почта салбырларында болгаш «Тывапечать» КХН-ниң киоскилеринде бо хүннерде чоруп турар.

КОМПАНИЯ АМПИР

Бистиң республиканың кожууннарының хүндүлүг чурттакчылары!

Эмнелге-профилактика кабинеди "ЖИЗНЕННАЯ СИЛА"

Чаш уругларны, улуг кижилерни  эр-херээжен деп ылгавайн оларның мага-бодунда чаа тывылган азы хоочураан янзы-бүрү 
аарыгларын, сагыш-сеткилиниң баксыраан байдалдарын (ажыг-шүжүгге алысканындан, караңгыдан азы чааскаан артарындан 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

                 УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
                ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
  при поддержке Центра образования Республики Тыва с 18 мая 2016 г осуществляют

Хуу чарлалдар

Кызыл хоорайда хуужуттунган чер садып тур мен.
Тел.(8-394-22) 5-00-52.
 
Мөчээн кижилерге тураскаалдар 
 

Страницы