1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

"ЕНИСЕЙ" М-54 БАРЫЫН ТАЛАЖЕ УГЛААН

КЫЗЫЛ ДАГАА ЧЫЛЫ КАНДЫГ БОЛУРУЛ?

КЫЛЫР АЖЫЛДАРЫ-ЛА ХӨЙ

Бир эвес ниитилел-политиктиг болуушкуннарны алыр болза, бистиң республикага 2016 чылда эң кол болуушкун — Тываның Баштыңының соңгулдалары. 

ШЫНАРЫ УЛАМ ЭКИЖЭЭН

Баштайгы базымын 2013 чылда эгелээн «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» деп губернатор төлевилели республиканың сайзыралынга улуг салыышкынны киирип  турарын Кызылдың Сүбедей аттыг спорт ордузунга күзүн болган делгелге-ярмарканың түңнелдеринден херек кырында көрдүвүс.

ЧАА ЧЫЛДЫ АМЫР-ТАЙБЫҢ ЭРТТИРЕР ДЭЭШ

УЛАМ КҮЖЕНИИШКИННИГ АЖЫЛДААР

МЕРГЕЖИЛИ АЖЫКТЫГ

СОЦИАЛ ХҮЛЭЭЛГЕЛЕРНИ БАРЫМДААЛААН

2017 чылда болгаш 2018-2019 чылдарның планныг үезинде республика бюджединиң дугайында хоой­лу төлевилелиниң  хөй-ниити дыңнаашкыннары Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) болган. 

ЧАА ПРОГРАММАНЫ БАДЫЛААН

Тыва Республиканың Чазаа 2016 чылдың ноябрь 30-де №518 доктаалы-биле «2017-2019 чылдарда Тыва Республикага транспорт системазын сайзырадыры» күрүне программазын бадылаан. 

КАМГАЛААРЫ - ХҮНДҮЛЭЭРИ-ДИР

ХООЙЛУЛАРНЫҢ ҮНДЕЗИНИ

АДА-ИЕЛЕНИҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ

ИЙИ БУДУ, ИЙИ ХОЛУ ҮЖҮП ДОҢГАН
 

РОССИЯНЫҢ ПРЕЗИДЕНТИЗИНИҢ РФ-ТИҢ ФЕДЕРАЛДЫГ ХУРАЛЫНГА АЙЫТКАЛЫНГА ХАМААРЫШТЫР

Радомир ЧИГЖИТ, «Ир­биш­тиң армия­зы» коммерциялыг эвес акционерлиг ниитилелдиң директору:

МЕДЭЭЛЕР

«ПРОГРЕССТИҢ» БУЗУНДУЛАРЫ ТЫВЫЛГАН

СУБЕДЕЙНИҢ САЛГАЛДАРЫ

Декабрь 1. Эртенгиниң 9 шак. Кы- зылда 55 дугаар тускай мото-адыг- жы даг бригадазынга чаа өөредилге үезиниң байырлыг ажыдыышкынын барып көөрү-биле Кызылдың оң талакы эриинде ук бригаданың турары чаа ажыттынган шериг кезээнге фотокорреспондент В.Ф.

Страницы