1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кожууннарда

ТЫВА ТАНКИСТИҢ МӨҢГЕ ОРУУ

Маадырның төрээн чурту — Хөнделең суур.

 

Рубрика: 

ЧАЙЛАГЛАРНЫ ЭРГИЙ КЕЗИП...

Октаргай четкизинде Тываны сонуургаан улусту аңаа эжиндирип чоруп тургаш, бо-ла эскерер. Чижээ, чайгы үеде Дус-Хөлге азы аржааннарга дыштанганын бижээш, чуруктарын салып каан болур. Россияның хоорайларындан болгаш харын-даа даштыкы күрүнелерден аалчыларның удаа-дараа кээп турары солун.

Рубрика: 

АЖЫКТЫГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

ДХ-ниң Даргазы К. Даваа Барыын-Хемчикке ужуражылга үезинде.
 

Рубрика: 

БҮГҮ СУМУ ИДЕПКЕЙЛИГ КИРИШКЕН

Эки турачы танкистер Дыртык Ондар биле Чүргүй-оол Хомушу (оң талазында).
 

Рубрика: 

ТАРЫЛГА ҮЕЗИН ТОДАРАТКАН

Бо чылын республиканың хову-шөлдеринге 30,8 муң гектарга часкы тарылга ажылдарын чорудар. Ооң 6,2 муңунга тараа культураларын, 21,4 муң гектарынга мал чиир тараа үрезинин чажар. Оон аңгыда 3,2 муң га шөлге ногаа аймаан болгаш картофельди олуртур. 

Рубрика: 

АЖЫЛЧЫН СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа Улуг-Хем, Чаа-Хөл болгаш Кызыл кожууннарже ийи неделяның ажылчын сургакчылаашкынын кылып чо­рааш, чурттакчы чон-биле ужуражып, соңгукчуларның чагыгларын хүлээп алган.

Рубрика: 

ШАГАА БҮДҮҮЗҮНДЕ МАЛЧЫН КОДАНГА...

Рубрика: 

КӨДЭЭДЕ ШАГАА

ЧИҢГЕ-ДАГДА КЫШТАГГА
 

Рубрика: 

АК-КОЖАГАРГА ШАГАА

Э. Хайын аныяк малчын Ч. Сыратты шаңнап турары.
 

Рубрика: 

КАА-ХЕМЧИЛЕРНИҢ ЧАЛААНЫ-БИЛЕ

Рубрика: 

КУҢГУРТУГ ЧОНУНГА ДУЗА

Рубрика: 

ЧУРТТАКСАНЧЫГ ЧЫРАА-БАЖЫ

Адалар чөвүлелиниң кежигүннери Белек, Малина Монгуштарның өг-бүлезинде аалдап келгени.
 

Рубрика: 

АК-ДОВУРАККА БАЙЫРЛАЛ

Пятницада, октябрь 13-те, Ак-Довурак хоорайга «Чаңгыс демниг Россия» пар­тиязының «Хоорай хү­рээлеңи» төлевилели-биле туттунган чаа объек­ти­лер­­ниң ажыдыышкынынга тураскааткан баштайгы кудум­чу байырлалы болуп эрткен. 

Рубрика: 

БИЧЕ БУУРАЙ ЧОННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Рубрика: 

БАРЫЫН-ХЕМЧИК, БАЙ-ТАЙГА КОЖУУННАР: НААДЫМ-2017

Бай-Тайга, Барыын-Хемчик кожууннарның малчыннарының Наадым байырлалдары август 4-5 хүннеринде болуп эрткен.

Рубрика: 

Страницы