1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кожууннарда

ҮҮЖЕЛИГ-ЛЕ ҮСТҮҮ-ШЫНАА

Таңды-сыны эдээнде Үстүү-Шынаа.
 

Рубрика: 

МӨҢГҮН-ТАЙГА КОЖУУННУҢ "МӨГЕН-БҮРЕН" КУБ-ЧЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

БУРУН, БУУРУЛ МӨГЕН-БҮРЕН
 

Рубрика: 

ЧОЙГАН АРЖААНЫНДА БОКТУ АРЫГЛААН

Рубрика: 

СУУР УЛГАДЫП, ХӨГЖЭЭН

Бо депшилгелиг үеде республиканың көдээ суурларының хөгжүп турары база каракка көскү апарган. Чаа бажыңнар, школа, уруглар сады, көдээ клубтар, база ажыл-агыйның өске-даа адырлары суурларда туттунуп, чаартынган.

Рубрика: 

АРАГАНЫҢ ХАЙ-БАЧЫДЫ АЗЫ АЛБЫСТАДЫР АРТЫК ДАШКА

Рубрика: 

КАДЫК АМЫДЫРАЛ ДЭЭШ

Ниитилел амыдыра­лын­­­га хөй-ниити организа­цияларының салдары улуг. Республикада ийи улуг хөй-ниити шимчээшкини — Херээженнер болгаш Адалар эвилелдери эң дээштиг, чонга чоок улуг күштер болуп турар. 

Рубрика: 

МАНИ ХҮРТҮЗҮНҮҢ АЖЫДЫЫШКЫНЫ

Чадаана хоорайның төвүнде "Мани хүртү".

 

Рубрика: 

ШАМБАЛЫГНЫҢ МУҢЧУ МАЛЧЫННАРЫ

Омак биле Аяна Монгуштар Кызыл кожууннуң Шамбалыг сумузунга аныяандан-на малчыннап эгелээннер. Мал азырап, өстүрери баштайгы дээрезинде ындыг белен эвес-даа турган болза, боттарының ажылгыр-кызымаа-биле арга-дуржулганы чоорту чедип ап, ук ажылга мергежий бергеннер.

Рубрика: 

ЫРЖЫМ БУЛУҢДА ЫР-ШООР

Тоолзуг оран — Сизим.

 

Рубрика: 

ТЫВА ТАНКИСТИҢ МӨҢГЕ ОРУУ

Маадырның төрээн чурту — Хөнделең суур.

 

Рубрика: 

ЧАЙЛАГЛАРНЫ ЭРГИЙ КЕЗИП...

Октаргай четкизинде Тываны сонуургаан улусту аңаа эжиндирип чоруп тургаш, бо-ла эскерер. Чижээ, чайгы үеде Дус-Хөлге азы аржааннарга дыштанганын бижээш, чуруктарын салып каан болур. Россияның хоорайларындан болгаш харын-даа даштыкы күрүнелерден аалчыларның удаа-дараа кээп турары солун.

Рубрика: 

АЖЫКТЫГ УЖУРАЖЫЛГАЛАР

ДХ-ниң Даргазы К. Даваа Барыын-Хемчикке ужуражылга үезинде.
 

Рубрика: 

БҮГҮ СУМУ ИДЕПКЕЙЛИГ КИРИШКЕН

Эки турачы танкистер Дыртык Ондар биле Чүргүй-оол Хомушу (оң талазында).
 

Рубрика: 

ТАРЫЛГА ҮЕЗИН ТОДАРАТКАН

Бо чылын республиканың хову-шөлдеринге 30,8 муң гектарга часкы тарылга ажылдарын чорудар. Ооң 6,2 муңунга тараа культураларын, 21,4 муң гектарынга мал чиир тараа үрезинин чажар. Оон аңгыда 3,2 муң га шөлге ногаа аймаан болгаш картофельди олуртур. 

Рубрика: 

АЖЫЛЧЫН СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа Улуг-Хем, Чаа-Хөл болгаш Кызыл кожууннарже ийи неделяның ажылчын сургакчылаашкынын кылып чо­рааш, чурттакчы чон-биле ужуражып, соңгукчуларның чагыгларын хүлээп алган.

Рубрика: 

Страницы