1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар болгаш сайгарлыкчы ажыл

ҮҮР-САЙЫРНЫ САЙЗЫРАДЫП ТУРАР

АМЫДЫРАЛДА БОТТАНДЫРЫП ТУРАР

ДЕТКИМЧЕ ТӨВҮ

БАРААННАР САВАЛАП ТУРАРЫ ЧАРАШ

ОРЕНБУРГТУҢ АРЖЫЫЛДАРЫНДАН ДУДАК ЧОК

Амгы үениң технологиязының негелделеринге дүүштүр чижилгелиг рынок экономиказынга киржип, туржуп шыдаар —мөөңнеп, бөлүглеп каан бүдүрүлгелерни тургузуп, оларны ажыглалга киирери чугула апарган. 

ЧАРАШТАНЫР ӨРГЭЭ - "АЯННЫГ"

Ажылгыр кижи эки чурт­тал­ганың оруун чайгаар тыва бээр. Сөөлгү үеде бизнес, сайгарлыкчы чорук аныяктарның кичээнгейин хаара тудуп турар апарган.

СОРУЛГАЛАРЫ ХӨЙ

ТЫВА - СИБИРЬДЕ БИРГИ ЧЕРДЕ

"ӨЛ ӨДЕК" - ЭЛБЕК ДҮЖҮТТҮ МАГАДЫЛААР

Физика-математика эртемнериниң кандидады, Т ываның Д ээди Хуралының депутады Маадыр Ондарның эртем ажылдарынга үндезилээш, көдээ ажыл-агый артынчыларындан органиктиг чемишчидилге болгаш газ бүдүрер биче-заводту чогаадып т ург ускан дугайында медээ интернетте көстүп келген.

Сайгарлыкчыларга деткимче көргүзери-биле

             ТР-ниң Инвестицияларны хаара тудар талазы-биле агентилелиниң база «Ажыл-агыйжы Россия» хөй-ниити организациязының деткимчези-биле бо төлевилелди боттандырган.