1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар болгаш амгы үе

ХӨГЛYГ ДЫШТАНЫЛГА

Хөглүг чай-даа эгелээн. Уруг-лар чайгы дыштанылгазын солун, хөглүг болгаш ажыктыг кылдыр эрттирип эгелээн. Кызыл кожууннуң Ээрбек ортумак школазында Меңгир аттыг лагерь ажылдап турар, ында шупту 26 уруглар дыштанып турарлар.

Эр мөзү-шынарны хевирлээри...

Май 27-ден май 31-ге чедир Тываның кадет корпузунуң баазазынга республиканың ниити билиг школаларының 10-гу класстарының оолдарының аразынга республика чергелиг 5 хонуктуң өөредиглиг чыылдазы болуп эрткен. 

Тываның студентилери эрттирген

Новосибирск областың библиотеказынга апрель 7-де Новосибирск хоорайда Тыва чурттуг аныяктарның болгаш студентилерниң «Идегел» ниитилелиниң «Кадык чуртталга» деп конференциязы болган.

Ярмарканы эрттирер

2013 чылда дээди өөредилге черлери доосканнарга ажыл берикчилерин хөйү-биле хаара тутпушаан, хостуг ажыл олуттар ярмарказын Тывага организастап эрттирерин ТР-ниң сайыттарынга дааскан. Ол дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москва хоорайда өөренип турар Тывадан студентилер-биле ужуражылгазының үезинде чугаалаан.

“Чуртталганың агымын өскертиринден кортпаңар”

Чаа Зеландияның экономиказының үндезини — көдээ ажыл-агый. Бо чурттуң үндүр садып турар продукциязының чартыы эът, сүт аймаа болгаш дүк. Дүк волокнозу бүдүрер талазы-биле делегейде ийиги черде. Күрүнениң девискээриниң чартыындан хөй кезии одар болгаш тарылга шөлү. Мында тарып өстүрүп турар кол көдээ ажыл-агый культуралары – арбай, кукуруза, горох болгаш картофель. Виноград өстүрери биле оон арага аймаа бүдүрери база сайзыраңгай. Чаа Зеландия — көдээ ажыл-агыйга дотация системазы чок болурун чедип алган делегейде чаңгыс-ла сайзыраңгай чурт. Амыдыралының деңнелиниң бедииниң талазы-биле Чаа Зеландия делегейде бешки черде. Ону чүгле күрүнениң болгаш социал институттарның деткимчези-биле эвес, чуртту сайзырадырының чаартыкчы программаларның ачызында база чедип алган. Ол чаартылгага бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс Эмина биле Айдар Кызыл-оолдар чедиишкинниг киржи берген.

Аныяк-өскенге патриотчу кижизидилге

«2011-2015 чылдар да Россия Федерациязының хамаатыларының патриотчу кижизидилгези» күрүне программазының боттандырылгазы-биле массалыг-камгалал болгаш спортчу шимчээшкинде аныяктарның шериг-патриотчу кижизидилгезин база хамааты идепкейин бедидер сорулга-биле Тыва Рес публикада республика чергелиг хемчеглерниң айы январь 23-тен февраль 23-ке чедир эртер.

«Эртем даңгыназы болгаш тажызы-2013»

2013 чылдың январь 21-ден февраль 22-ге чедир Тываның күрүне университединде Эртем хүннери эртип турар. Ынчангаш ында янзы-бүрү семинарлар, лекциялар, школа өөреникчилери-биле, эртемденнер-биле ужуражыл галар, ажык эжиктер хүннери болуп турар.

Төлептиг келир үе дээш...

Тыва Республиканың Аныяктар херектериниң болгаш спорт талазы-биле яамының коллегиязынга 2012 чылда ажылын түңнеп, 2013 чылда ажылдың кол угланыышкыннарын илереткен.

Ш.Кара-оол: «Тываның келир үези дээш оожургалдыг мен»

Новосибирск хоорайның элээдилерниң область библиотеказының конференц-залынга январь 25-те, Татьяна хүнүнде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тус черде өөренип турар тыва студентилер-биле ужурашкан. Новосибирскиниң тыва студентилеринге ол дээрге тыва студентилер чыыжының төөгүзүнде бир дугаар бедик деңнелдиг ужуражылга бооп турар. Ынчангаш ужуражылга эгезинде-ле зал шыгырт дола берген.

Спорт – каттыштырыкчы күш

Бойдустуң хоойлузу ындыг: чер кырында мөңге чүве чок. Бис боттарывыстың чоок кижилеривисти чидиргеш, ону шыдап эртеривистиң аргалары аңгы-аңгы. Ийи оглувусту кажан олар хып дээн чалыы назынныг турда оскунганывыс биске канчаар-даа аажок улуг чидириг болган. Кайызы-даа орук-озал ондааның үезинде эргим кижилери: ада-иези, ынак эжи, ажы-төлүнден чарлып чоруткан...

Студент амыдырал – кайгамчык хөглүг үе

Январь 25 – Татьяна хүнү

Январь 25 – Татьяна хүнү. Аныяктар ону Студентилер хүнү-даа дээр. Студентиниң хүнү бар дугайында билбес база январь 25-те ону демдеглеп байырлавас студент кижини бо шагда Тывада-даа, Россияда-даа тывары берге боор. Россияның Президентизиниң 2005 чылдың январь 25-те «Российжи студент хүнүнүң дугайында» № 76 Чарлыы езугаар албан-езузу-биле Россияның студентилериниң байырлалын «профессионалдыг» деп бадылаан.

Студентилер – Тываның келир үези

«Сессиядан сессияже студентилер солун-хөглүг чурттап турар» деп ырының сөстеринде дег, январь ай кышкы сессияның шылгалдаларының бачым, берге үези болур. Январь 25 студентилерниң камгалакчызы деп сурагжаан ыдыктыг Татьянаның хүнү болганда, соңгаар өөренип турар студентилерден канчаар өөренип, чурттап турарын айтырган бис. Ам оларның харыыларын сонуургаалың

Ары азыраары – онзагай ажыл-иш

Кижи чырык чер кырынга эки-чаагай амыдыралды бодунуң кызыл күжү-биле чедип алыр. Ажылгыр кижи эки чуртталганың оруун чайгаар тыва бээр. Сөөлгү үеде аныяктарның амыдыралче сонуургалын бизнес хевири хаара тыртып турар апарган. Ынчангаш бо талазы-биле материал бижиири мээң сонуургалымны оттурган. Бир хүн Бай-Тайга кожууннуң Кызыл-Даг школазында төөгү башкылап чоруур Роза Болат-ооловна Биче-оол редакцияга аалдап кээрге, оон суурунда аныяк хуу сайгарлыкчылар дугайында сонуургап айтырдым. 

Дойур САЙЫН: "Чедип алган чедиишкиннерге доктаавайн, бурунгаар хөгжүүр!"

Чаа чылдың бүдүүзүнде "Шын" солуну­вустуң үндүрүлгезинде Ты­ваның салым-чаяанныг аныякта­рының бирээзи, делегей чергелиг "Интер­фолк" деп аас чогаал мөө­рейиниң 1-ги чергениң лау­реады, хөй санныг ре­гионнар аразының хөгжүм мөөрей­лериниң тиилекчизи, 2012 чылдың ТР-ниң Чазааның Даргазы­ның шаңна­лынга төлептиг болган Дойур Борисович Сайын-биле номчукчула­рывысты таныштырар-дыр бис.

Чалыы назын, чаагай күзел, оюн-тоглаа...

Бүгү-делегейниң студентилер хүнүн 1946 чылдың ноябрь 17-де Прагага чех студент патриоттарның чырык адынга тураскааткан делегей чергелиг студентилер конгрезинге тургускан. Ук байырлал чалыы назын, чаагай күзел болгаш оюн-тоглааны илередип турза-даа, ооң төөгүзүнүң дазылы Чехословакияга ийи дугаар делегей дайынының үезинде халаптыг болуушкуннар-биле холбашкан. 

Страницы