1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОССИЯ ХҮНҮ-БИЛЕ!

Тываның хүндүлүг чурттакчылары!  Эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Россияның хүнү – бистиң кол улуг күрүне байырлалывыс-биле силерге байыр чедирип тур мен. 

Бо хүн 28 чыл соңгаар чаа Россия төрүттүнгеш, улустуң шынныг эрге-чагыргазын, чөптүг чорукту болгаш хоойлунуң күжүн бодунуң сорулгазы болгаш амыдыралдың утка-шынары кылдыр чарлаан. Бистиң Тывавыс база бо болуушкунга бодунуң үлүүн киирген. Күрүнеге болгаш бистиң хөй национал чонувус­ка, бөдүүн кижиге ол чылдар нарын үе болган. Чүү хире берге турганын улуг салгал утпаан. Чамдыкта чугаа чүгле канчаар чурттаарының, политиктиг, экономиктиг хосталганы кан­чаар камгалап арттырарының дугайында чоруп турган. Россияның, российжи чоннуң, бистиң шуптувустуң өндүр бедии ында! 

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, өгбелеривис оларның салым-чолунга таварышкан революциядан дайынга чедир кадыг-берге нарын шылгалдаларны шыдажып чорааны ышкаш, бис база бергелерни эртип, өгбелеривистиң ат-алдарынга төлептиг болдувус. 90 чылдарның сандараашкынын тииледивис, чурттуң буступ дүжериниң айыылынга удур туржуп шыдадывыс. Ол дээрге мээң бодалым-биле, кол чүүл-дүр – боттарывысты өскертип, чаа экономиканы, башкарылганың чаа системазын, кадык камгалалын, өөредилгени катап тургузар күштү болгаш шыдамык чорукту тып шыдаанывыс.

Бөгүн Россия бүгү-ле талазы-биле көдүрлүп келген. Бис ону чүгле статистиканың сан-чурагайындан эвес, ону хүн бүрүде чуртталгадан, кижи бүрүзүнге билдингир чүүлдер – чаа школалар, бичии уруглар садтары, эмнелгелер болгаш клиникалар, чаа болгаш улуг өртектиг чуртталга бажыңнары, өске инфраструктура, экономиктиг болгаш социал чаартылгалардан көрүп тур бис. Чээрби чыл бурунгаар кандыг турганынга деңнээр аргажок. 

Бисте нарын айтырыглар хөй. Хамаарышпас чорук дугайында декларацияны хүлээп алгандан бээр бистиң арга-дуржулгавыс чыгдынган, угланыышкын шын, чаа байдалдарга чурттап болгаш ажылдап өөренип, чуртувуска чөңгээлерге харыылап шыдаарывыска бүзүрелдиг бис. 

Күштүг, угаанныг, хостуг амгы Россияны билир кижилерниң аныяк салгалы өзүп келгени кончуг үнелиг. Ол дээрге бистиң чуртувус, бистиң Тывавыс моон-даа соңгаар быжыгарының болгаш сайзыраарының магадылалы-дыр.

 Байырлал-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Силерниң болгаш бистиң чоок кижилеривис аас-кежиктиг, каң-кадык, Тывавыс болгаш бистиң улуг чуртувус бай-байлак, амыр-тайбың болзун!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.