1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РЕСПУБЛИКАНЫҢ САЙЗЫРАЛЫНГА УЖУР-УЗАЛЫГ

Ноябрь 30, декабрь 1 хүннеринде “Тываның аныяк­ эртемденнер школазы” деп шуулган болуп эрткен.
Шуулганның бир дугаар­ хүнүн Тываның Чазаанга Рос­сияның аныяк эртемденнер эвилелиниң Тыва регионалдыг салбырының даргазы Вале­рия Кан  эрттирген. Аңаа Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол киржип, чыылганнарга: “Аныяк эртемденнеривистиң эгелекчи чоруун үнелеп, олар­ның чаа-чаа үзел-бодалдарын, планнарын деткип тур мен. Карааңарның оду хып, чону­ңар­га ажыктыг чүүлдерни кылыксаан изиг күзелиңерни көөрге, өөрүнчүг-дүр. Чаңгыс аай эп-сеткил, на­йырал оттуп келгени кончуг эки-дир. Бот-боттарывыс аравыста на­йыралдыг болур болзувусса, дыка хөй эки чүүлдерни кылып, оруувуска таварышкан бергелерни ажып эрте бээр бис. Республиканың хөгжүлдезинге ажыктыг, ужур-дузалыг төлеви­лелдерни дет­киилиңер деп эртемденнер нии­тилелинге санал-оналымны киирдим. Ол теманы ам-даа чугаалажып, уламчылаар дээрзинге идегедим. Чедиишкиннерни күзедим!” — деп чугаалаан.
Культурага, көдээ амыдыралга, бүдүрүлгелиг ажыл-агыйларга чаа-чаа идеяларны киирип, республиканың экономиктиг хөгжүлдезинге ужур-дузалыг болзун дээш, аныяк эртемденнерни өөредир сорулга-биле школа ажыттынган.
Россияның эртемнер ака­демиязының Сибирьде сал­бы­рының Ты­ва­ның бойдус кур­лавырын хумагалыг кам­галап алы­рының институдунуң директорунуң оралакчызы, геология эртемнериниң кандидады Андрей Монгуш геоло­гия­ның теоретиктиг болгаш практиктиг ужур-утказының дугайын­да,­ Тываның күрүне уни­вер­ситединиң инновация­лар болгаш информатизация удур­тулгазының даргазы, экономика эртем­нериниң кандидады Буян Донгак Тывага туризмниң бурунгаар хөгжүүрүнүң аргаларының дугайында, Россияның эртемнер академиязының Тывада салбырының көдээ ажыл-агый­ның эртем-шинчилел институдунуң директорунуң албан-хүлээлгезин түр када күүседип турар, биология эртем­нериниң кандидады Елена Кузьмина Тыва Респуб­ликага көдээ ажыл-агыйның хөгжүлдезинге экономиктиг аспектилериниң дугайында чугаалааннар.
Республиканың 1 дугаар эм­нелгезиниң чүрек-дамыр аарыг­лар төвүнүң удуртукчузу, медицина эртемнериниң кандидады Росси Күжүгет Тыва Респуб­ликага кадык камгалалын чаа технологиялар дузазы-биле бурунгаар хөгжүдериниң база ооң кедизиниң дугайында чугаалаан.
Тыва Республиканың эртем болгаш өөредилге сайыдының оралакчызы, философия эр­темнериниң кандидады Сайзана Товуу “Тыва Республикага эртем-технологтуг сайзыралдың стратегиязын боттандырарынга эртемденнерниң ролю” деп темага илеткелди кылган.
Дараазында Тываның Гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институдунуң сектор эргелекчизи, Россияның аныяк эртемденнер эвилелиниң Тыва регионалдыг салбырының даргазы Валерия Кан “Тыва Республиканың аныяк эртемденнериниң ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыннары база республиканың сайзыралынга оларның ролю” деп темага илеткелди кылган.
Шуулганның ийи дугаар хүнү Тываның күрүне университединге уламчылаан. Ону Антон Асонычев болгаш Айлаана Чалбак модераторлап эрттиргеннер.
Айдың ОНДАР.
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруктары.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.