1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЕПУТАТТАР ЧӨПШЭЭРЕЛИН БЕРГЕН

Хөй-ниити-биле сү­мелешкен соонда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазак Даргазының оралакчыларының кандидатураларын Дээди Ху­ралдың сессиязының ээлчеглиг хуралынга киирген. 
«Хүндүлүг Каң-оол Тимур­ович! Хүндүлүг депутаттар! Эртип турар чылды республикага улуг ужур-дузалыг деп санаар апаар. Сентябрьда эң чугула политиктиг болуушкун болган, соңгукчулар аңаа боттарының күзелин илереткеннер.  Күрүне Думазының депутаттарының-даа, Тываның Баштыңының-даа соңгулдаларынга политиктиг бүгү партияларның төлээлекчилери киришкен, «Чаңгыс демниг Россия» партиязы чоннуң хөй кезииниң бүзүрелин чаалап алган. 
Чазакты хевирлеп тургу­зарының талазы-биле силерниң-биле бистиң ажылывыстың кол үндезини эрге-чагырганы аныяктардан тургузарының дугайында соңгукчуларның чагыы болган. Күрүне албанының удуртукчу албан-дужаалдарын ээлээриниң ажык конкурузу болганын билир силер. 133 кижи документилерин киирген, шилилге үе-чадазын 90 кижи эрткен, 25 кижини курлавырда тургускан. Бо ажыл ам-даа доозулбаан, ынчалза-даа Чазактың чаа составында аныяктар 25 хуудан эвээш эвес болур дээрзин амдыгааштан чугаалап болур. 35 хар четпээн 8 аныяк кижи удуртур ажылдарда томуйлаткан, хостуг олуттар ам-даа бар» – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. 
Тыва Республиканың Кон­ституциязының 111 чүүлүнүң 2 кезээниң «ж» пунктузунга база «Тыва Республиканың Чазааның дугайында» Конституция хоой­лузунуң 7 чүүлүнүң 1 кезээнге дүүштүр Тываның Баштыңы Шол­бан Кара-оол чөпшээрел алыры-биле Чазак Даргазының оралакчыларының болгаш экономика база саң-хөө сайыттарының кандидатураларын киирген. 
Чазак Даргазының бирги ора­лакчызының албан-дужаалынче Органа Доржуевна Натсактың кандидатуразын киирген. Эргелеп башкарылга төлевилелин харыылаар харыысалгалыг албан-дужаал дээрзин Шолбан Кара-оол демдеглээн.  
Чазак Даргазының оралакчызы–Чазак Аппарадының удуртукчу албан-дужаалга Анатолий Партизанович Дамба-Хууракты киирген. Ол ажыл организастаар талазы-биле улуг дуржулгалыг, юрист эртемниг, бедик негелделиг кижи деп Чазак Даргазы демдеглээн.
Чазак Даргазының саң-хөө, экономика айтырыгларын башкарар оралакчызынга Шолбан Кара-оол Александр Владимирович Брокертти  киирген. Удуртур ажылга ооң улуг дуржулгалыын­ депутаттарга сагындырган. 
Агроүлетпүр комплекизиниң талазы-биле Чазак Даргазының оралакчызынга Байбек Надажапович Монгуштуң кандидатуразын саналдаан. Кожуун дең­нелинге ооң чогумчалыг ажыл­даанын ол демдеглээн. «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» деп губернатор төлевилелиниң эгелекчилериниң бирээзи база ол. 
Владимир Александрович Фалалеевтиң дугайын чугаалап тургаш, Шолбан Кара-оол хамаатыларны бустур четкен бажыңнардан көжүрери улуг айтырыг болуп турар, ол сорулганы Владимир Александрович дег улуг дуржулгалыг удуртукчу Чазак Даргазының тудуг харыы­лаар оралакчызы албан-ду­жаалга чедиишкинниг шиитпирлеп болур дээрзин демдеглээн.
Тус чер бот-башкарылга органнары-биле кады ажылдажылга, көдээ девискээрлерни сайзырадырының талазы-биле Артур Маадырович Монгалды Чазак Даргазының оралакчызы албан-дужаалга төлептиг деп Тываның Баштыңы санаан. Прокуратураның болгаш Истелге комитединиң органнарынга ажылдап чораан Аяс Май-оолович Чудаан-оол Чазак Даргазының оралакчызы албан-дужаалга эрге-хоойлу камгалаар органнар-биле чогумчалыг ажылдаар деп Шолбан Кара-оол санаан. 
29 харлыг Максим Виктор­ович Тунев эрге-чагыргага аныяктарның хүрээлеңинден келген чаа кижи болур. Сибирьде күрүнениң агрокосмиктиг университедин, Нью-Йорк штатка университет дооскан ол аныяк кижи өске улуг-улуг хоорайларга, даштыкыга ажылдаар аргалыг турган. Ынчалза-даа ол төрээн булуңунче чанып келген. Ону Чазак Даргазының информатизация болгаш харылзаа, радио болгаш теледамчыдылга айтырыглары харыылаар оралакчызы албан-дужаалга чөпшээрелин депутаттар бээр дээрзинге идегеп турарын Шолбан Кара-оол илереткен.
Экономика сайыдының албан-дужаалынга Елена Владимировна Каратаеваны, саң-хөө сайыдынга — Орлан Степан­ович Достайны Чазак Даргазы депутаттарга саналдап киирген. 
ТР-ниң Дээди Хуралының сессиязынга 31 депутат киришкен. Александр Брокерттиң, Артур Монгалдың, Байбек Монгуштуң, Александр Фалалеевтиң, Елена Каратаеваның кандидатураларын бир үн-биле деткээннер.  28 кижи Аяс Чудаан-оол дээш, 29 депутат Максим Тунев дээш бадылаан. Өске кандидаттар 30-30 бадылаашкыннар алган. 
Шолбан Кара-оол парламентарийлерге өөрүп четтиргенин илергейлээн.
gov.tuva.ru-дан.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.