1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БИСКЕ КОЛ ЧҮҮЛ - КИЖИЛЕРНИҢ ЧААГАЙ ЧОРУУ

Март 1-де Москвада Төп делгелге залы «Манежке» Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалын кылган.
Президентиниң Айыткалынга Федерация Чөвүлелиниң кежигүннери, Күрүне Думазының депутаттары, РФ-тиң Чазааның кежигүннери, РФ-тиң Конститус­туг болгаш Дээди судтарының удуртукчулары, губернаторлар, РФ-тиң субъектилериниң хоой­лужудулга хуралдарының даргалары, девискээрлерниң хөй-ниити палаталарының баш­тыңнары, чуртта шажын-чүдүл­гелерниң баштыңнары, массалыг информацияның улуг чеп­сектериниң удуртукчулары болгаш хөй-ниити ажылдакчылары олурушкан.
Бистиң республикадан Тыва­ның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Күрүне Думазының депутады Мер­ген Ооржак, ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа, ТР-ниң Хөй-ниити пала­тазының даргазы Чимит-Доржу Ондар олар олурушканнар.
«Улуг болгаш бөдүүн эвес өскерилгелерни эрткен бис, нарын чүүлдерге харыыны берип шыдаан бис. Россияның хөгжүлдезин быжыглаар аргалыг болдувус. Ынчалза-даа хөгжүлдениң быжыы сулараар чорукту болдурбас ужурлуг» деп Владимир Путин демдег­лээн.
Россияның хөгжүлдезиниң кол сорулгазы кижилерниң чаа­гай чоруу деп Путин айыткан. Ооң чугаазы-биле алырга, чуртта ядыы-түреңги чорук эвээжээн, амгы үеде 20 миллион хире кижи түреңги байдалда чурттап турар. «Бистиң кол сорулгавыс – ки­жилерниң чаагай чоруу. Бис кижилерге төлептиг ажылды бээр, олар боттарының арга-хоргазын боттандырып шыдаар ужурлуг» деп, Владимир Путин чугаалаан.
Уруглар садтарын тударын көвүдедир, ие-чашка таарымчалыг байдалды тургузар, шалыңны болгаш пенсияны көвүдедир, кижилер 80 хардан өрү назынныг чурттаа­рынга байдалдарны тургузар дээш өске-даа социал айтырыгларны шиитпирлээриниң аргаларынга ол доктааган.
Чуртталга бажыңнарының ту­дуун бүдүн чартык катап кө­вүдедириниң чугулазын­ дем­деглээш, Чуртталга бажың­на­рының тудуунга акшазын салган кижилер камгалалдыг болур ужурлуг. Озалдыг чүүлдерни тудугга үлүүн киирген кижилер эвес, а банкылар алыр ужурлуг деп чурттуң Президентизи айыткан.
Өөредилге болгаш кижизидилге системазының айтырыг­ларынга доктаагаш, школаларга профессионал ориентацияны эрте эгелээриниң чугулазын айыт­каш, аңаа 1 миллиард рубль­ди үндүрерин дыңнаткан.
Оон аңгыда профессионал билиглерни бедидериниң төптерин тургузарын Владимир Путин саналдаан. Даштыкы чурт­­тарның хамаатыларынга российжи дээди өөредилге чер­лери сонуурганчыг болур, даштыкы чурттарның өөредилге черлериниң эртемге салым-чаяан­ныг доозукчулары российжи хамааты эргени алырынга шаптараазыннар чок байдалды тургузарын чурттуң удуртукчузу саналдаан.
«Сөөлгү чылдарда Россия эртем адырынга бодунуң арга-шинээн быжыглаан. Делегей деңнелинче үнер херек. Эртемниң сайзыралы чаа эмнер­­ни кылыр арганы бээр. Эртем төптери бүгү күжү-биле ажылдап эгелээр ужурлуг деп санап турар мен, чамдык хоорайларда ындыг төптер бар» деп, Президент чугаалаан.
Робот техниказын, интеллектилиг техниканы, башкарыкчы чок траспорт хевирлерин, электроннуг садыглажыышкынны, медээлерни сайгарар технологияны чогаадырынга шаптараа­зыннарны тургуспас мурнакчы хоойлужудулганы чоокку үеде ажылдап кылырының чугулазын Владимир Путин демдеглээш, технологтуг өскерлиишкиннер кончуг дүрген чоруп турар, оларны мурнап, ажыглап шыдавас болза, ооң чалгыынга дүжүп  каап болурун ол кичээндирген. «Россия планетаның чүгле транспорт четкизи болур эвес, а улуг хемчээлдиг медээлерни сайгарып, дамчыдып, камгалап шыдаар делегей төвү болур ужурлуг» деп, Президент чугаалаан.
Экономика айтырыгларының дугайында чугаалап тура, эртемни улам сайзырадырынга, эртем-техниканың чедиишкиннерин экономиканың бүгү адырларынга улам хандыр ажыг­лаа­рының чугулазынга база док­тааган. «Экономиканың хөг­жүлдезиниң дүргени делегейде деңнелден бедик болур ужурлуг, ол кончуг чугула. Ол дээрге чаа чазакка кол угла­ныышкын-дыр» деп, Россия­ны Президентизи чугаалаан.  
Президентиниң Айыткалында Россияны болгаш бүгү делегейни кайгаткан чүүл – ракеталарның үзүк-соксаал чок болгаш кай­наар-даа ужуп чоруй барып болурун хандырар эң күчүлүг, бичии хемчээлдиг ядерлиг шимчедикчини чогаадып кылып, дайынчы ракетага тургускан дугайында Путинниң дыңнадыы. 
«Россияның баштыңының Айыткалында ол медээден бүгү делегей аймаарап каан ышкаш-тыр. Бистер, российжилер бе­зин, бистиң Президентивистиң дыңнадыындан аймай бердивис – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Бистиң өгбелеривис космосче баштайгы ракетаны салып үндүрүпкен үеде ышкаш чоргааранчыг-дыр. Бисте күш болгаш бүзүрелдиг камгалал бар-дыр. Кол-ла чүве – чүгле амгы үениң эвес, а келир үениң техниказын чогаадып кылып шыдаар кижилерни, бүдүрүлгелерни, технология­лар­ны камгалап арттырып шы­даанывыс-тыр. Ол дээрге эко­номиканың өске-даа адырларынга бурунгаарлап шыдаар арга бисте бары-дыр. Айыткалга Владимир Владимирович бо сөстү анаа эвес каш-даа катап катаптаан – БУРУНГААР. Путин чугаалаан болганда, шупту чүве ыяк бүдер-ле болгай».
Россияның Президентизи Путин бодунуң Айыткалынга регионнарның, социал адырның, экономиканың хөгжүлдезинче онза кичээнгейни салып, тус черлерде чедиишкиннерни болгаш шиитпирлээр айтырыгларны ханы билирин көргүстү деп Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн.
«Шын» солуннуң 
ниитилел-политика килдизи.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.