1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАРААННАР КӨВҮДЭЭН

Эрткен дыштаныр хүннерде Кы­зылдың Ярыгин аттыг спорт комп­лекизинге “Тыва-Экспо-2018. Час» делгелге-ярмарка болуп эрткен.  Тывага Моолдуң Убсанур аймааның хүннери-биле чергелештир бо ярмарканы организастаан.

“Тыва-Экспо-2018. Час» делгелге-ярмар­каның байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Моолдуң Убсанур аймааның губернатору Дайвийням Батсайхан киришкеннер. Тываның экономиктиг хөгжүлдезинге, кожа регионнар-биле экономиктиг болгаш өске-даа харылзааларны бистиң республикага алгыдарынга ук делгелге-яр­марканың ужур-дузазын онзалап дем­деглээш, бо делгелге-ярмарка регионнар чергезинден улустар аразының делгелгези бедик чадаже көдүрлүрүн, моол-тыва делгелге апаарын Шолбан Кара-оол дыңнаткан.

“Тыва-Экспо» делгелге-ярмарка ийи чурттуң аразында делгелге болурунуң эгезин “Тыва-Экспо-2018. Час» салган деп болур. Моол өңнүктер өгнү Ярыгин спорт комплекизиниң чанын­га тип, Улаангомнуң политехниктиг кол­лед­жиниң сургуулдарының бүдүргени барааннарны аңаа делгеп саткан. Өл-шыкка белен элевес хөмден болгаш алгыдан кылган идиктерни садып алыкчылар элээн хөйнү садып алган.

“Тыва-Экспо-2018. Час» делгелге-яр­мар­кага ниитизи-биле 20 ажыг бүдү­рүлгелер боттарының бүдүрүп үндүрүп турар продукциязын делгээннер. 

Кызылда “Сибирьский рай” деп ком­пания “Хурага” деп япон доскаар­ны көрүкчүлерге бараалгаткан. Ол дос­каарның иштинде стол, сандай бар. Дос­каарга сугну куткаш, улуг эвес печка-биле изиткеш, аңаа таваар чунуп, хөөрежип олурарга, оон артык таалал чок деп, тыва дылче очулдурарга, “Сибирьниң дываажаң ораны” компанияның чиңгине директору Анвар Токоев чугаалады.

Минусинск хоорайдан “Тягач-авто” бүдүрүлге херим, оруктар, камин дээш чаъска, соокка белен үрелбес тудуг ма­териалдарын “Тыва-Экспо-2018. Час» дел­гелге-ярмаркага делгээн. Ол материал­дарны Саяногорск хоорайда “Саянмра­мор” бүдүрүлгениң продукциязының ар­тынчызы үүрмек мрамордан кылып турар. “Бистиң бо делгелгеге киржип турар сорулгавыс ажыл-агыйжы харылзаа­ларны тып алыры” — деп, “Тягач-авто” бү­дү­рүлгениң төлээзи Сергей Ракулов чугаалады.

Барыын-Хемчик кожууннуң Аксы-Барлык сумуда “Хомушку” тараачын-фермер ажыл-агыйының черлик чыжырганадан кылган үстү, сиропту хөй кижилер садып ап турду. Чыжыргана үзү өртең балыын эмнээринге дыка ажыктыг деп чугаалажыр чордулар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чыжыргана тарып өстүрүп, ооң кадын болбаазырадыр ажылды Тывага сайзырадыр эгелээшкинни үндүрген. “Хомушку” тараачын-фермер ажыл-агыйының арга-дуржулгазы база бо ажылга ажыктыг бооп болур-дур.

Кызылда Тудуг техникумунуң студен­тилериниң демир болгаш ыяштан кылган бажың эт-херекселдерин ярмаркага келгеннер элээн хөйнү садып алганнар. Өөредилге-бүдүрүлге мастери Роза Серебрянникованың чугаазы-биле алырга, “Тыва-Экспо» делгелге-ярмаркага тех­никум чылдың-на киржип келген, делгелгеге студентилерниң кылганы эң эки шынарлыг продукцияны киирип турар. 

Республиканың болгаш оон дашкаар сайгарлыкчыларның ажыл-агыйжы харылзаалар тып алырының, бот­тарының бүдүрген барааннарын чонга көргүзериниң болгаш садарының идегелдиг шөлү апарган “Тыва-Экспо» делгелге-ярмарка бо чылын база чедиишкинниг эрткен.

Шаңгыр-оол Моңгуш.

Арслан Аракчааның тырттырган чуруктары.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.