1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

АЯС ЧЫЛЫГ ХҮНДЕ

Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол, Дээди Хуралдың Даргазы К. Даваа, Күрүне Думазының депутады  М. Ооржак мурнуку одуругда.
 
Кызыл хоорай. Май бир байырлалын респуб­ли­каның аңгы-аңгы булуң­на­рында чурттакчы чон ба­йырлыг чыскаал-биле болгаш солун концерт көр­гүзүг-биле демдеглээннер. Найысылалдың төп кудумчузунда янзы-бүрү шарлар, лозуң-плакаттар туткан улуг-биче чон чыскаалче далаштыг чоруп турган. Тук­чугаштар аскылаан Арат шөлүнүң девискээри ол хүн езулуг-ла байырлал шинчи кирген.
Тиилелге шөлүн­ден Арат шөлүнге чедир аңгы-аңгы адырның, албан организация черлериниң күш-ажылчы коллективтери чурумнуу кончуг чыскаалыпкан, оларның бажында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Дээди Хуралдың даргазы Каң-оол Даваа, база Кызылдың мэриязының, хоорай Хуралының удуртукчулары, оон ыңай яамыларның төлээлери хөгжүмчүлерге үдедип алган баштай-ла эрткен. Байырлыг чыс­каалга келген үш муң хире улуг-бичии кызылчыларга частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле Чазак Даргазы Шолбан Валерьевич чылыг сөстерни чугаалап, бодунуң өмүнээзинден байырны чедирген. 
Улаштыр Кызылдың болгаш республиканың уран-талантылыглары ыры-шоорун чаңгыландыр бадырып, самын теп, солун концертти бараалгатканнар. 
Игорь Көшкендей, Тыва культура төвүнүң даргазы: «Чыл санында эрттирип чаң­чылчаан частың болгаш күш-ажылдың байырлалын таварыштыр тыва чонумга эптиг найыралдыг, демниг болу­рун күзээр-дир мен. Шак-ла мын­дыг чазык арын-шырайлыг, эвилең-ээлдек болуулуңар, национал чоргааралывысты бедик тудуп чоруулуңар, чонум деп чагыксаар-дыр мен!».
Бадарчы Седей, көдээ ажыл-агый адырының хоочуну: «Баштай-ла ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызында хоочуннар эвилелиниң мурнундан чонувуска байырлал-биле бүгү-ле ажыл-херээнге чүгле экини күзеп тур мен. Бо байырлалды чылдың-на мынчаар эрттирип турары дээрге чоннуң чаңгыс демниин, бурунгаар хөгжүлдеже шупту деңге базып олурарын көргүзүп турар. Ынчангаш шупту ажыл-агый бурунгаар делгереп-ле турар болзун!».
Анастасия Зорина, Кызыл­дың чурттакчызы: «Май 1 байырлалы-биле шупту чонга аас-кежикти, кадыкшылды болгаш ак орукту күзедим!».
Мындыг чылыг сөстерлиг күзээшкиннерни тыва, орус база өске-даа омактыг Кызылдың чурттакчылары чугаалап турар. 
Каа-Хем кожуун. Республикада база бир улуг кожууннарның бирээзи болгай. Мында орустар, тывалар шаандан тура-ла кады-кожа чурттап келгеннер. Ынчангаш кандыг-даа хемчегни демнежип алгаш эрттирери оларда чаңчыл апарган.
Сарыг-Сеп суурнуң чурттак­чылары, ажылчын коллектив­тери шупту байырлалды демниг уткааннар. Каа-Хем кожууннуң чагырга даргазының хүлээлгезин түр күүседип турар Шолбан Сувакпут чонга байыр чедирип, кызымаккай ажылдыг мурнакчыларны онзалап демдеглеп, оларны шаңнап-мактаан. Оон ыңай Дерзиг-Аксынга, Ильинкага, Бүрен-Бай-Хаакка, Кундус­тугга байырлыг чыскаалдар эртип, тус черниң артистери солун оюн-көргүзүүн бараалгаткан. Ужеп-Аксы школазының өөреникчилери май бирниң хүнүнде ыяштарны, чаш өзүм­нер­ни тарып олуртуп, дыка идеп­кейлиг ажылдааннар. Каа-Хемниң солагай талакы эриин­де сумуларының аразынга мөөрейлерни база эрттиргилээн. Черле  ынчаш кожууннуң шупту сумуларының чурттакчылары ба­йырлалды демниг демдеглээн­нер.
Оон ыңай Чөөн-Хемчикке, Өвүрге, Улуг-Хемге болгаш өске-даа кожууннарга күш-ажылдың болгаш тайбыңның байырлалы Май 1-ни демнии-биле уткуп, чоннуң аразынга спортчу хемчеглерни эрттиргени база демдеглексенчиг. 
Ася Тюлюш.
 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.